דיוקנאות רבני עיר אחת

Author: 
לייטר, משה
Publication title: 
דיוקנאות רבני עיר אחת
Source published in: 
הדרום, י (אלול תשי"ט), 20—55.
Publisher: 
הסתדרות הרבנים דאמריקה
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1959
Publication Language: 
Remarks: 

On four rabbis who served in the city Złoczów or were from there: Yechiel Michal from Złoczów
(20-27), Joel Ashkenazi (27-37), Shalom Mordecai Shvadron (38-50), and Shraga Feivel
Rohtyn (50-54).

Community: 

קריה נשגבה, היא העיר זאלקווא רבניה גאוניה חכמיה פרנסיה ומנהיגיה, שמות הספרים אשר חברו ואנה נמצא זכרונם בספרים ובהסכמות, ואשר באו ב

Author: 
בובר, שלמה
Publication title: 
קריה נשגבה, היא העיר זאלקווא רבניה גאוניה חכמיה פרנסיה ומנהיגיה, שמות הספרים אשר חברו ואנה נמצא זכרונם בספרים ובהסכמות, ואשר באו בחתימת ידם בפנקס הקהל דשם, גם נוסחאות מהרבה מצבות מבית החיים אשר מנוחתם כבוד שם, עם הוספות מפנקס עיר ההוא, גם דברים אחדים בראש הספר המפיץ אור על קורות היהודים בזאלקווא
Publisher: 
מערכת 'האשכול'
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1903
Publication Language: 
Remarks: 

Extended version of the series of documents from the years 1898-1902.
Reprint: Jerusalem 1968.

Community: 

קריה נשגבה (תולדות רבני זאלקווא וגאוניה)

Author: 
בובר, שלמה
Publication title: 
קריה נשגבה (תולדות רבני זאלקווא וגאוניה)
Source published in: 
האשכול: 1 (1898), 129—145; 2 (1899), 177—191; 3 (1900), 189—204; 4 (1902), 150—181.
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1898
Publication Language: 
Remarks: 

Appeared in an extended form as a book, 1903.

Community: 

בית הכנסת בגבוז'דז'יץ – שער השמים: השפעת ספר הזוהר על האמנות והאדריכלות

Author: 
הובקה, תום
Publication title: 
בית הכנסת בגבוז'דז'יץ – שער השמים: השפעת ספר הזוהר על האמנות והאדריכלות
Source published in: 
אשל באר שבע, ד (1996), 263—316.
Publisher: 
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Publishing place: 
באר-שבע
Date: 
1996
Publication Language: 
Community: 

The Prayer House of a Galician Maskil: Joseph Perl's Synagogue Regulations

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
The Prayer House of a Galician Maskil: Joseph Perl's Synagogue Regulations
Source published in: 
AJS Review, 42, 2 (2018), 403-440.
Date: 
2018
Publication Language: 

לתולדות היהודים בבוקובינה בשנות 1776—1786

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
לתולדות היהודים בבוקובינה בשנות 1776—1786
Source published in: 
ציון, שנה 7 (תש"ב), 94—103.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1942
Publication Language: 

In the Shadow of Empires: Synagogue Architecture in East Central Europe(Grundrisse, Bd. 13)

Author: 
Kravtsov Sergey R.
Publication title: 
In the Shadow of Empires: Synagogue Architecture in East Central Europe(Grundrisse, Bd. 13)
Publisher: 
Grünberg Verlag
Publishing place: 
Weimar
Date: 
2018
Publication Language: 

שקיעת האורתודוקסיה בגליציה במפנה המאה העשרים בראי העיתונים החרדיים 'מחזיקי הדת וקול מחזיקי הדת'

Author: 
קרן-קרץ מנחם
Publication title: 
שקיעת האורתודוקסיה בגליציה במפנה המאה העשרים בראי העיתונים החרדיים 'מחזיקי הדת וקול מחזיקי הדת'
Source published in: 
קשר, 49 (2017), 126—142‬.
Date: 
2017
Publication Language: 

מבשרי האולטרה-אורתודוקסיה בגליציה ובהונגריה: ר' מנחם מנדל מרימנוב ותלמידיו

Author: 
שלמון, יוסף
Publication title: 
מבשרי האולטרה-אורתודוקסיה בגליציה ובהונגריה: ר' מנחם מנדל מרימנוב ותלמידיו
Source published in: 
זהויות, 2 (2012), 25—54.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2012
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapters:
'Galicia: the center of the struggle between Hassidism and education' (28-34), and within this chapter references to Mendel Lefin (28-29), Joseph Perl (29, 31, 32), Naphtali Herz Homberg (29), Dov Ber Birkenthal (30), Nachman Krochmal, Isaac Erter, Judah Leib Mieses (31, 32), and Solomon Judah Rapoport (32).
'The Authorities' Policy in Galicia' (35).
Chapters on Rabbi Menahem Mendel Torim from Rymanów (36-44).
Chapters about his successors: 'Rabbi Zevi Hirsch [Eichenstein] from Żidaczów' (44-45), 'Rabbi Menachem Mendel [Hager] of Kosov and his son', Rabbi Hayyim Hager' (45-46), 'Rabbi Yechezkel Panet and his sons', 'Rabbi Moses Teietelbaum of Ujhely' (47), Rabbi Zevi Elimelech Shapira of Dynow' (48-50), 'Rabbi Hayyim Halberstam from Nowy Sącz' (50-52) and 'Rabbi Shalom Roke’ah from Bełz' (52-53).
Includes the English version:
Salmon, Yosef: ‘The precursors of Ultra-Orthodoxy in Galicia and Hungary: Rabbi Menachem Mendel Torem of Rymanów and his disciples’, Modern Judaism, 36, 2 (2016) 115-143.

האורתודוקסיה כרב-מערכת פסידו-אבולוציונית: האורתודוקסיה הקיצונית כמקרה מבחן

Author: 
קרן-קרץ, מנחם
Publication title: 
האורתודוקסיה כרב-מערכת פסידו-אבולוציונית: האורתודוקסיה הקיצונית כמקרה מבחן
Source published in: 
זהויות, 6 (2015), 23—55.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

בעיקר על הרבנות בהונגריה; כולל התייחסויות להגירה היהודית מגליציה להונגריה (27), ולרבנים משה טייטלבוים מאויהל (27), הלל ליכטנשטיין (29, 37), שמעון סופר ויצחק לייב סופר מדרוהוביץ' (36).