דער פארגעשריטענער אוקראינישער לאגער אויף דער שוועל פון 19—20-סטן י"ה אין באצוג צו דער יידן-פראגע

Author: 
הורן, אלז'בייטה
Publication title: 
דער פארגעשריטענער אוקראינישער לאגער אויף דער שוועל פון 19—20-סטן י"ה אין באצוג צו דער יידן-פראגע
Source published in: 
בלעטער פאר געשיכטע, 26 (1988), 110—131.
Publisher: 
יידישער היסטארישער אינסטיטוט ביים צ"ק פון יידן אין פוילן
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1988
Publication Language: 
Remarks: 

The progressive Ukrainian camp in the turn of the 19th and 20th century in relation to the Jewish question.

יידישע היסטאריוגראפיע אינעם צווישנמלחמה-פעריאד אין פוילן

Author: 
אייזנבך, ארתור
Publication title: 
יידישע היסטאריוגראפיע אינעם צווישנמלחמה-פעריאד אין פוילן
Source published in: 
בלעטער פאר געשיכטע, כרך 26 (1988), 5—7.
Publisher: 
יידישער היסטארישער אינסטיטוט ביים צ"ק פון יידן אין פוילן
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1988
Publication Language: 
Remarks: 

Including the chapters: 'Elterer Dor' (the old generation) (10-13), with reference to Moses Schorr (10-11), Meir Balaban (11-12), and Ignacy Schiper (12-13); "Der Mitteler Dor" (the middle generation) (13-22), with references to Raphael Mahler (15), Emanuel Ringelblum (16-17), Philip Friedman (17-18), Mark Wischnitzer (20-21), Nathan Michael Gelber (21). More on their works in the later parts of the paper.

די אנטשטיינוג און טעריטאריעלע אנטוויקלונג פון די יידישע האנטווערקער-צעכן אין אמאליקן פוילן (1613—1795)

Author: 
הורן, מאוריצי
Publication title: 
די אנטשטיינוג און טעריטאריעלע אנטוויקלונג פון די יידישע האנטווערקער-צעכן אין אמאליקן פוילן (1613—1795)
Source published in: 
בלעטער פאר געשיכטע, 25 (1987), 136—196.
Publisher: 
יידישער היסטארישער אינסטיטוט ביים צ"ק פון יידן אין פוילן
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1987
Publication Language: 
Remarks: 

On the coming into being of the artisans unions in the old Poland (1613-1795) and their territorial developement:
Including references to settlements which were in time parts of Galicia, and especially (64) to the very early days of Galicia under the Austrian rule.

דער גאליציאנער בונד

Author: 
מ. פ.
Publication title: 
דער גאליציאנער בונד
Source published in: 
‫ 25 יאר (1897—1922): זאמלבוך געווידמעט דעם 25-יאריקן יובילעום פון דער יידישער ארבעטער באוועגונג
Publisher: 
די וועלט
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1922
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[The Galician 'Bund']

הכותר: 100 יאר יידישע און העברעישע ליטעראטור אין קאנאדע

Author: 
פוקס, חיים לייב
Publication title: 
הכותר: 100 יאר יידישע און העברעישע ליטעראטור אין קאנאדע
Publisher: 
ח. ל. פוקס בוך פאנד קאמיטעט
Publishing place: 
מונטראול
Date: 
1980
Publication Language: 
Remarks: 

Including values of around 30 authors from Galicia and Bucovina who wrote in Canada: Shalom Baruch Ullmann, Eliezer Unger, Shlomo Grundlinger, Moshe Leib Halpern, Dov Hirschtal, Pinchas Hirschprung, Jacob Joshua Herzig, Hirsch Hershman, Chaim Jonas Waldmann, Ruth Weiss, Abe Joseph Zusman, Leon Chasanowich, Artur Lermer, Loti Malakh-Fidler, Meir Joshua Nirnberger, Feivel Simkin, Jacob Egit, Israel Platner, Abraham Feier, Shalom Zahler, Abraham Moshe Zimmermann, Rachel H. Korn, Nathan Kaufman, Joseph Rogel, Melech Ravitch, Moshe Mordechai Shaffir, Aaron Joseph Schmerler, and Jonas Schechter.

חורבן גאליציע

Author: 
טרמבובלסקי, אהרן
Publication title: 
חורבן גאליציע
Source published in: 
פאלקס-שטימע, 22 [4476] (31.5.1980), 4—5, 8.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1980
Publication Language: 

וועגן רומענישער און יידישער ליטעראטור אין רומעניע [על ספרות ברומנית וביידיש ברומניה]

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
וועגן רומענישער און יידישער ליטעראטור אין רומעניע [על ספרות ברומנית וביידיש ברומניה]
Source published in: 
הנ"ל, שרייבער פון מיין דור, 3, 336—345.
Publisher: 
י. ל. פרץ
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to Eliezer Steinbarg (341, 343, 345), Itzik Manger (343, 345), Shlomo Bickel, Freed Weininger, (343), Jacob Friedman, Abraham Rintzler, Baruch Hager (344) and Wolf Benjamin Ehrenkranz (345).

ליטערארישע השפעות [השפעות ספרותיות]

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
ליטערארישע השפעות [השפעות ספרותיות]
Source published in: 
הנ"ל, שרייבער פון מיין דור, 3, 268—271.
Publisher: 
י. ל. פרץ
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to influences of German, Polish and French literature on authors such as Moshe Leib Halpern, Itzik Manger, Moshe Nadir, Melech Ravitch, Rachel Korn, Moyshe Altman (270), and Moshe Gross-Zimerman.

יידישער טעאטער אין עסטרייך צווישן די יארן 1918—1938 [תיאטרון יידיש באוסטריה בשנים 1918—1938]

Author: 
הרנדורף, שמואל יעקב
Publication title: 
יידישער טעאטער אין עסטרייך צווישן די יארן 1918—1938 [תיאטרון יידיש באוסטריה בשנים 1918—1938]
Source published in: 
בירנבוים י. (ע'), יידישער טעאטער אין אייראפע צווישן ביידע וועלט-מלחמות: סאוועטן-פארבאנד, מערב-אייראפע, באלטישע לענדער,241—251.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1971
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including reference to Jewish emigration from Galicia to Austria, and especially to Vienna during the First World War and its influence on the development of the Yiddish theater there, and regarding that about the Yiddish and Hebrew theatrical activity of Leo Halperin of Czortków (250).

יידישער טעאטער אין רומעניע [תיאטרון יידיש ברומניה]

Author: 
אש-פורמן, חיה
Publication title: 
יידישער טעאטער אין רומעניע [תיאטרון יידיש ברומניה]
Source published in: 
בירנבוים י. (ע'),יידישער טעאטער אין אייראפע צווישן ביידע וועלט-מלחמות: סאוועטן-פארבאנד, מערב-אייראפע, באלטישע לענדער,211—226.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1971
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including the chapter 'Chernowitz' (225-226).