איינאויגלער קאראל

Author: 
שוורץ, פנחס
Publication title: 
איינאויגלער קאראל
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 71—72.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס
Publishing place: 
ציקא ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

זידיטשעווער חסידות: ר' צבי-הירש זידיטשעווער, זיין לעבן און שיטה [...]

Author: 
צייטלין, אהרן
Publication title: 
זידיטשעווער חסידות: ר' צבי-הירש זידיטשעווער, זיין לעבן און שיטה [...]
Source published in: 
שריפטן, שנה 18, חוברת 205—207 (יוני-אוגוסט 1959), 68—73.
Publishing place: 
בואנוס-איירס
Date: 
1959
Publication Language: 
Subjects: 
Community: 

לערערס פאר בלאנדזשענדיקע יידן (ארום ר' נחמן קראכמאלס היסטאריאסאפיש ווערק 'מורה נבוכי הזמן')

Author: 
שטרקמן, משה
Publication title: 
לערערס פאר בלאנדזשענדיקע יידן (ארום ר' נחמן קראכמאלס היסטאריאסאפיש ווערק 'מורה נבוכי הזמן')
Source published in: 
בני יידיש, נוב'-דצמ' 1970
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1970
Publication Language: 
Remarks: 

[Teachers of confused Jews (on the historiographical essay 'מורה נבוכי הזמן' by Nachman Krochmal]
For a reprint - see the comment in Hebrew.

ר נחמן קראכמאל

Author: 
רוטבלט, חיים מנחם
Publication title: 
ר נחמן קראכמאל
Source published in: 
רוטבלט, חיים מנחם, פון אונדזער קוואל, 63—72.
Publisher: 
י. ל. פרץ
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1967
Publication Language: 

די אידייען-וועלט פון שמעון ראווידאוויטש

Author: 
שטרקמן, משה
Publication title: 
די אידייען-וועלט פון שמעון ראווידאוויטש
Source published in: 
שריפטן (בואנוס-איירס), שנה 24, חוברת 281—283 (נובמבר 1965 – ינואר 1966), 108—111
Publishing place: 
בואנוס-איירס
Date: 
1966
Publication Language: 
Remarks: 

[Simon Rawidowicz's world of ideas]
In the opening about Nachman Krochmal (108)

מאדערנע יידישע היסטאריאסאפיע (פון נחמן קראכמאל ביז שמעון ראבידאוויטש)

Author: 
מייטלס, יעקב י.
Publication title: 
מאדערנע יידישע היסטאריאסאפיע (פון נחמן קראכמאל ביז שמעון ראבידאוויטש)
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 46 (1963), 170—176
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1963
Publication Language: 
Remarks: 

[New Jewish historiography (from Nachman Krochmal until Simon Rawidowicz)]

וועגן ש. ראווידאוויטשן ע"ה

Author: 
גולומב, אברהם
Publication title: 
וועגן ש. ראווידאוויטשן ע"ה
Source published in: 
שריפטן, שנה 20, חוברת 235—237 (דצמבר 1961 – פברואר 1962), 163—175
Publishing place: 
בואנוס-איירס
Date: 
1961
Publication Language: 
Remarks: 

[On S. Ravidowich, rest in peace]
includes an extensive discussion on his research about Nachman Krochmal.

שמעון ראווידאוויטש (1962)

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
שמעון ראווידאוויטש (1962)
Source published in: 
ביקל, שלמה, שרייבער פון מיין דור, 2, י. ל. פרץ, תל-אביב 1965, 222—2
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1962
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a chapter on the publication of Simon Rawidowicz's new edition of Nachman Krochmal's book (229-234).

וועגן ש. ראבידאוויטשעס וועלט-באנעם פון יידישקייט (געדאנקען ביים לייענען זיין אריינפיר צו רנ"קס מורה נבוכי הזמן)

Author: 
גולומב, אברהם
Publication title: 
וועגן ש. ראבידאוויטשעס וועלט-באנעם פון יידישקייט (געדאנקען ביים לייענען זיין אריינפיר צו רנ"קס מורה נבוכי הזמן)
Source published in: 
די צוקונפט, 66 (1961), 12 (דצמבר), 463—467
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1961
Publication Language: 
Remarks: 

[On Simon Rawidowicz's worldview of Judaism (thoughts with a reading of his intorduction to מורה נבוכי הזמן by Rabbi Nachman Krochmal)]

די מקורים און דער כאראקטער פון מאדערנעם יידישן נאציאנאליזם

Author: 
ריינס, חיים וולף
Publication title: 
די מקורים און דער כאראקטער פון מאדערנעם יידישן נאציאנאליזם
Source published in: 
ביקל שלמה ולייבוש להרר (ע'), שמואל ניגער-בוך (ביבליאטעק פון ייווא), 264—289
Publisher: 
ייווא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1958
Publication Language: 
Remarks: 

[The origins and character of modern Jewish nationalism]
Includes the sub-chapter: 'Harbingers of modern Jewish nationalism, Gretz and Krochmal' (268-270).