הצפירה

Title: 
הצפירה
Editors: 
מאיר לטריס
Publishing place: 
ז'ולקייב
Typography: 
דפוס גרשון לטריס
Published from: 
1824
Published until: 
1824
Language: 
Description: 
כתב עת חלוצי של משכילי גליציה, מבשר של ההשכלה הרדיקלית. דומה בצורתו ל'המאסף', ואכן ב'דבר אל הקורא' הצהיר לטריס שהולך בעקבות כתב עת זה, וכן התייחס לקשר זה ב'מבוא'; נדפס בשמונים עותקים בלבד.
Remarks: 

התוכן:

א-ד – 'שירים': לטריס, מאיר, 'יונה הומיה'

ה-ח – 'באור כתבי קודש: תהלים ב' למה רגשו גוים וכו''

ח-ט – 'מכתבים': מכתב מאבלי הורוויץ מברודי ללטריס.

י-יב – אבלי הורוויץ, 'תנחומות אדם'

יב-יג – 'משלי מוסר: הזאב לפני מותו'

יג-מב – מ – ל – ס. [מאיר לטריס], 'תולדות אלכסדר מאבאנטייכס, נביא השקר' – תרגום מכתב מהמלומד היווני לוציאן.

מג – הכהן, שלום, 'חלי אהבה' – שיר

מד-נ – [נחמן קרוכמל] 'אגרת התנצלות לחכם נכבד', תקע"ו (לראשונה נדפס ב'השולמית'].

נא-נד – גולדברג, אברהם, 'רעיון בהיות הבוקר' – בעקבות גסנר

נד-סט – מיזס, יהודה לייב, 'על דבר העדר החכמות האנושיות בבני עמינו'

סט-ע – גינצבורג, חיים, 'אל הדבורה' – שיר

עא-עז – ביק, יעקב שמואל, 'אל משכילי בני עמי!'

עח-עט – לטריס, מאיר, 'יראת שדי: Ode' – שיר

פא-פב – גולדברג, אברהם, 'תוכחת מוסר לריע משכיל, בשמעי אותו מתאונן על רוע מצבו'

פב-פג – 'משלי מוסר: השה': ממשלי לסינג

פג-פה: 'בשורת ספרים חדשים': 'ספר מגלה טמירין' (פג); 'תכונת הרבנים' (פד); 'דברי שיר' (פד-פה).

פה-פח – ג – ל – ס. [גרשון לטריס], 'למנצח לבני לוי מזמור שיר'

פח-צ – 'תולדות גדולי ישראל: תולדות המשורר הנעים מוה' ליפמאן בישענטאהל ז"ל'

צ-צב – לטריס, מאיר, 'למנצח משכיל'

צב-קי – פרידלנדר, דוד, 'דברי מוסר על יקרת העת: נאמרים בראשית השנה'

ספרות: אברהם מאיר הברמן, 'עיתוניו של מאיר הלוי לעטעריס', מחקרים במדעי היהדות ספר יובל לכבוד יצחק קיוב, ניו יורק תשל"ב, קט-קי; יוסף קלוזנר, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ב, ירושלים 1952, 379; גלבוע, 66—68; פלאי, משה, 'הצפירה: "הוא המאסף החדש לבני ישראל"', הנ"ל, מכתבי העתים: עיתונות ההשכלה מ-1820 עד 1845 – מפתחות מוערים לכתבי-העת העבריים של ההשכלה בהולנד, גליציה, גרמניה וליטא (תק"פ-תר"ו), ירושלים: מאגנס, 2013, 49—73; ובגרסה נוספת: "'הצפירה' (1823/4) בעריכת מאיר הלוי לטריס, 'הוא המאסף החדש לבני ישראל'", קשר 44 (2013), עמ' 29—38; שמואל פיינר, 'כתב העת 'הצפירה' (1824) וראשית כינונה של קהיליית ההשכלה בגליציה', נתן שיפריס, שמואל פיינר וחנן גפני (ע'), מגלי טמירין: תנועת ההשכלה היהודית בגליציה: היסטוריה, ספרות, הגות וזיכרון, ירושלים 2022, 246—258. 

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Object type: 
Periodical

לוח השנה / ציר נאמן / לוח הלב

Publication title: 
לוח השנה / ציר נאמן / לוח הלב
Editor: 
יוסף פרל
Publishing place: 
Ternopil
Typography: 
דפוס נחמן פינלס – בית החינוך
Date: 
1813
Published until: 
1815
Publication Language: 
Description: 
לוח שנה ואיתו נספח ספרותי משכילי בשם 'לוח הלב', שכלל סיפורים עם מוסר השכל, מאמרים במדעי הטבע, משלים וחידות. נחשב לכתב העת הראשון ביהדות מזרח אירופה.
Remarks: 

כותרות עמודי השער:

תקע"ד:

לוח השנה משנת חמשת אלפים תקע"ד לבריאת עולם לחשבון עם ישראלי, עם לוח נוצרי רומא. ולוח יונים ורייסען וחספרות: פרובסט, 240; לין, 642; אברהם מאיר הברמן, הדפוס העברי בטרנופול, עלים לביבליוגרפיה ולקורות ישראל (וינה), שנה ב' (תרצ"ה-ו), 24—31; יוסף קלוזנר, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ב, ירושלים 1952, 290; Raphael Mahler, "The Hebrew Almanacs of Joseph Perl: A Sidelight on the Haskalah", Journal of Jewish Bibliography, Vol. 3 (1942), pp. 22-31, 75-83. (ובעברית: מהלר, רפאל, "לוחות השנה ליוסף פרל (לתכסיסי התעמולה של ההשכלה)", הנ"ל, החסידות וההשכלה, מרחביה 1961, 187—208); גלבוע, 57—59; פלאי, משה, 'לוחות השנה ציר נאמן (1814—1816) של יוסף פרל', הנ"ל, בכורי העתים – ביכורי ההשכלה: מפתח מוער לבכורי העתים, כתב העת העברי של ההשכלה בגליציה (תקפ"א—תקצ"ב), ירושלים: מאגנס, 2005, 31—43.

 

גאות שלהם. ועוד בו כמה דברים טובים ומועילים. כמו הלוח מזריחת ושקיעת החמה. רשימת הימים אשר במדינת רוסיא מקומות המשפטים סגורים. וכדומה: ונוסף לזה לוח הלב, אשר כל קורא בו ימצא מרגוע לנפשו. ברשיון הצענזור, פה טארנאפאל

תקע"ה:

השער הראשי: ציר נאמן לשנת חמשת אלפים תקע"ה לבריאת עולם לחשבון עם ישראל, עם לוח נוצרי רומא, ולוח יונים ורייסען עם ימי חגיהם. ועוד בו כמה דברים טובים ומועילים: כמו הלוח מזריחת ושקיעת החמה. ליקוי החמה והלבנה אשר יראה בשנה הזאת, ואף מנהגים כוללים ופרטים מכל השנה:  ונוסף לזה לוח הלב, אשר כל קורא בו ימצא מרגוע לנפשו, ברשיון הצענזור, פה בית לחם [טרנופול]

תקע"ו:

השער הראשי: ציר נאמן לשנת תקע"ו, לוח השנה משנת חמשת אלפים תקע"ו לבריאת עולם לחשבון עם ישראל, עם לוח נוצרי רומא, ולוח יונים ורייסען עם ימי חגיהם. ועוד בו כמה דברים טובים ומועילים: כמו הלוח מזריחת ושקיעת החמה, ליקוי החמה והלבנה אשר יראה בשנה הזאת, ואף מנהגים כולים ופרטים מכל השנה:  ונוסף לזה לוח הלב, אשר כל קורא בו ימצא מרגוע לנפשו, ברשות הצענזור, פה טארנאפאל

תקע"ט: נותר בכתב יד: "ציר נאמן לשנת התקע"ט" (2א). "... לחשבון עם ישראל, עם לוח נוצרי רומא, ולוח יונים ורייסען עם ימי חגיהם ... ואף מנהגים כוללים ופרטים מכל השנה ... ונוסף לזה לוח הלב אשר כל קורא בו ימצא מרגוע לנפשו", טרנופול תקע"ח 1818.

 

ספרות: פרובסט, 240; לין, 642; אברהם מאיר הברמן, הדפוס העברי בטרנופול, עלים לביבליוגרפיה ולקורות ישראל (וינה), שנה ב' (תרצ"ה-ו), 24—31; יוסף קלוזנר, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ב, ירושלים 1952, 290; Raphael Mahler, "The Hebrew Almanacs of Joseph Perl: A Sidelight on the Haskalah", Journal of Jewish Bibliography, Vol. 3 (1942), pp. 22-31, 75-83. (ובעברית: מהלר, רפאל, "לוחות השנה ליוסף פרל (לתכסיסי התעמולה של ההשכלה)", הנ"ל, החסידות וההשכלה, מרחביה 1961, 187—208); גלבוע, 57—59; פלאי, משה, 'לוחות השנה ציר נאמן (1814—1816) של יוסף פרל', הנ"ל, בכורי העתים – ביכורי ההשכלה: מפתח מוער לבכורי העתים, כתב העת העברי של ההשכלה בגליציה (תקפ"א—תקצ"ב), ירושלים: מאגנס, 2005, 31—43.

Bibliography: Aharon Appelfeld, 1959-2005: Works, Criticism and Translations ביבליוגרפיה: אהרן אפלפלד, 1959—2005: יצירות, ביקורות

Author: 
קמפף, יעל, גבריאלה רגב, ילי (יעל) דקל, רותי קלמן (ע')
Publication title: 
Bibliography: Aharon Appelfeld, 1959-2005: Works, Criticism and Translations ביבליוגרפיה: אהרן אפלפלד, 1959—2005: יצירות, ביקורות ותרגומים
Publisher: 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – ספריית ארן – ארכיון אהרן אפלפלד
Publishing place: 
באר-שבע
Date: 
2005
Publication Language: 
Remarks: 

החלק באנגלית: Bibliography: Aharon Appelfeld, 1959-2005: Works, Criticism and Translations, Ben-Gurion University of the Negev – Aranne Library – Aharon Appelfeld Archive, Beer-Sheva 2005.

 

בכורי העתים

Title: 
בכורי העתים
Editors: 
שלום הכהן, משה סגל לנדא, שלמה פרגמנטר, יששכר בר שלזינגר, יצחק שמואל רג'יו, ויהודה ייטלס
Publisher: 
דפוס אנטון שמיד
Publishing place: 
וינה
Typography: 
דפוס
Published from: 
1820
Published until: 
1831
Language: 
Description: 
שנתון משכילי ספרותי ומדעי, בעיקר בעברית, ומיעוטו בגרמנית באותיות עבריות; כתב העת היהודי הבולט והמתמיד ביותר בשעתו, שבו כתבו מיטב הסופרים והחוקרים של הדור, בעיקר מתחומי האימפריה האוסטרית, ובמיוחד מגליציה; במחברים – שלמה יהודה רפפורט, שמואל דוד לוצטו, יצחק שמואל רג'יו, בני משפחת ייטלס, יצחק ארטר ומאיר לטריס; כלל שלל חיבורים במגוון סוגות, בהן מאמרים, ביוגרפיות, מחקרים חלוציים בחכמת ישראל ובלשון עברית, שירים וסיפורים.
Remarks: 

כותרות עמודי השער:

1 – בכורי העתים, הם פרי תבואה לשנת תקפ"א, הכוללים כמה דברים נחמדים, ועניני מדע ותועלת, נועדים לברכת הורים, להוביל שי לבניהם השומעים לקולם, למען ישמע חכם ויוסיף לקח, איין ניטצליכעס אונד לעהררייכעס געשעפטס- אונד אונטערהאלטונגסבוך אויף דאז יאהר [...] צום נייאיאהרס-געשענק פיר געבילדעטע הויזפעטער אונד הויזמיטטער אלס פרעמיענבוך פיר דיא פלייסיגע יוגענד, Bikure haitim, erste Früchte der Zeiten, 1820.

2 – בכורי העתים, הם פרי תבואה לשנת תקפ"ב, [...], 1821.

3 – [...] לשנת תקפ"ג, [...], 1822.

4 - בכורי העתים: מנחת בכורים לראשית שנת תקפ"ד, חבור כולל דברי חכמים וחידתם, אשר עודם בחיים חיתם, לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, ועוד נלוה אליהם: מבחר המאסף, 1823.

5 – בכורי העתים: מנחת בכורים לראשית שנת תקפ"ה, 1824.

6 – בכורי העתים: מנחת בכורים לראשית שנת תקפ"ו, חבור כולל דברי חכמים וחידתם, ועניני מדה ותועלת, לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, ועוד נלוה אליהם מבחר המאסף, 1825.

7—12 – כנ"ל, 1826—1831. 

 

ספרות: פרובסט, 240; לין, 110; גלבוע, 61—66; Alexandre Messer, "Historical Background of Bikkurei ha-Ittim", Revue Europeenne des Etudes Hebraiques 8 (2003), pp. LV-LXV.; משה פלאי, בכורי העתים – ביכורי ההשכלה: מפתח מוער לבכורי העתים, כתב העת העברי של ההשכלה בגליציה (תקפ"א—תקצ"ב), ירושלים: מאגנס, 2005; הנ"ל, "כתבי העת העבריים הראשונים של ההשכלה העברית: המעבר מ'המאסף' (1783—1811) ל'בכורי העתים' (1820—1831)", קשר, 34 (2006), עמ' 61—77; Idem, "'Biqqure Ha-'Ittim are the First Fruits ... Which Include Some Nice Things and Matters of Knowledge and Benefit': The Hebrew Periodical of the Haskalah in Galicia", Zutot, 4 (2004/ 2007), pp. 122-131

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Object type: 
Periodical

בכורי העתים

Publication title: 
בכורי העתים
Editor: 
שלום הכהן, משה סגל לנדא
Publisher: 
דפוס אנטון שמיד
Publishing place: 
וינה
Date: 
1820
Publication Language: 
Credit: 

שנתון משכילי ספרותי ומדעי, בעיקר בעברית, ומיעוטו בגרמנית באותיות עבריות; כתב העת היהודי הבולט והמתמיד ביותר בשעתו.

כותרות עמודי השער:

 

בכורי העתים

Publication title: 
בכורי העתים
Editor: 
שלום הכהן, משה סגל לנדא
Publisher: 
דפוס אנטון שמיד
Publishing place: 
וינה
Date: 
1820
Publication Language: 
Credit: 

שנתון משכילי ספרותי ומדעי, בעיקר בעברית, ומיעוטו בגרמנית באותיות עבריות; כתב העת היהודי הבולט והמתמיד ביותר בשעתו.

כותרות עמודי השער:

 

ר' דוב בר מייזלש (תש"ה)

Author: 
רמון, יוסף צבי
Publication title: 
ר' דוב בר מייזלש (תש"ה)
Source published in: 
עצי חיים: דברים על גדולי האומה, א, תש"ו, 55—56
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1946
Publication Language: 

ילון, חנוך

Author: 
אלפסי, יצחק
Publication title: 
ילון, חנוך
Source published in: 
רפאל, יצחק וגאולה בת-יהודה (ע'), אנציקלופדיה של הציונות הדתית: אישים, מושגים, מפעלים, 6, תשס"א, 498—499
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2000
Publication Language: 

הירשברג, חיים זאב

Author: 
אלפסי, יצחק
Publication title: 
הירשברג, חיים זאב
Source published in: 
רפאל, יצחק וגאולה בת-יהודה (ע'), אנציקלופדיה של הציונות הדתית: אישים, מושגים, מפעלים, 6, תשס"א, 348—350
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2001
Publication Language: 

שיחות אמנותיות

Author: 
שוורץ, קרל
Publication title: 
שיחות אמנותיות
Source published in: 
הארץ, 18.5.1934, 9
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1934
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter: 'ליאופולד גוטליב': upon his death.