סנונית

Title: 
סנונית
Subtitle: 
ירחון לעניני החיים, לספרות ולמדע
Editor/Editors: 
נתן צ'צקס, גרשון שופמן
Publisher: 
צעירי ציון בלבוב
Publishing place: 
Lwów
Typography: 
E. Salat
Published from: 
1910
Published until: 
1912
Language: 
Description: 

A Zionist literary monthly in Hebrew put out by the Association of Tse’irei Zion (Zion Youth) of Lviv.

Remarks: 

תוכן:

שנה ראשונה, חוברת א, כסלו תרע"א דצמבר 1910, עורך נ' צ'צ'קס: אל הקוראים (1—2); שוורץ, קרל, 'פרץ בן משה סמולנסקין' (3—4); הרצלוביץ, א', 'קדוש הלילה' (4—6); גריבל, י', 'ה"מחשבות ומעשים" של רבי קרוב' (6—12); פיכטה, יוהן גוטליב, 'מהו עם, במובנה הגבה של המלה, ומהי אהבת מולדת?' (התחלה; בתרגום א. ה-ץ. [א' הרצלוביץ') (13—14); cand, 'פיליטון: חנוכה!' (14—15); עברי, 'פרורים' (15—16)

חוברות ב-ד - חסרות

חוברת 5: ברש, אשר, 'על ההר' (שיר) (65); ראטה, ישראל, לבוב, 'הסתדרות בתי הספר ותעודתה', 2 (66—69); ישראל, ''ההטמנים [...]' – ביקורת על ספרו של הסופר הפולני יוזף וייסנהוף (70—72); 'ההגרה היהודית ותנועות הפועלים': קצור חפשי של המאמר מאת מאקסים אנין' (72—75); פיכטה, 'מהו עם [...]' (סוף); הכהן, אברהם, 'על דבר 'האגדות' וערכן בשבילנו' (77—79); 'פרורים' (79—80).

חוברת ו-ז, חשון תרע"ב, אוקטובר 1911: מכאן ועד לחברות האחרונות: בעריכת נ' צ'צ'קס, וכן "נערך בהשתתפותו של ג. שופמן": שופמן, ג., 'המשורר והנערה המתוקה' (81—82); ברש, אשר, שיר (83); טננבוים, יוסף, 'אחרי הקונגרס' (84—88); גלבר, נתן מיכל [מיכאל], 'תולדות ה'קהל' הגליצי' (88—93); שרפשטיין, צבי, ''יום העברים'' (94—95); רייזר, יעקב, 'סקירה ארץ ישראלית (לשאלת הכשרת הישוב. א. ספיר ז"ל. 'עירה וילאית'. ועד לסיר את א"י. אחד העם בא"י)' (96—98); עברי, 'פרורים' (99—101); G., 'שרטוטים ביבליוגרפיים'  (102—103).

חסרה חוברת ח', כסלו תרע"ב, נובמבר 1911, עמ' 104—120

חוברת ט', טבת תרע"ב, דצמבר 1911: אימבר, שמואל יעקב, [שיר] (121); חלטניקוב, שמאי, 'נתבודד צעיר' (122—124); שרפשטיין, צבי, 'מן הערפל' (סוף) (125—129); פיירמן, ד"ר מ', 'מסביב לועידה הארצית' (129—132); וייזר, י', 'סקירה ארץ-ישראלית' (132—135); G. , שרטוטים ביבליוגרפיים' (135—136).  

שנה שנייה, חוברת א, שבט תרע"ב, ינואר 1912: שמעונוביץ [שמעוני], דוד , 'מזרח' (שיר), ושיר נוסף ללא שם (1—2); שופמן, ג., 'געית השור (רשימה)' (3—4); טננבוים, יוסף, 'ויליאם ז'מס (סקירה פלוסופית)' (התחלה) (5—14); פיירמן, מ., 'ד"ר ליאופולד צונץ (1911 – 1600)' (15—19); גלבר, נתן מיכאל, 'מסחר-הממון אצל יהודי גרמניה בימי הבינים' (20—26); בן-כנור, מ., 'מחשכים (שירים)' (27—28); עברי, 'יזכור' 29—32) – על ספר היזכור לשומרים, תרע"ב.

חוברת ב, אדר תרע"ב, פברואר 1912: חלטניקוב, שמאי, 'מתוך שלא לשמה' – סיפור (3—39); רוטשיק, ראובן, 'שירת-כוכבים' – שיר (40); בן-כנור, מ', שיר (41); טננבוים, יוסף, 'ויליאם ז'מס (סקירה פלוסופית)' (סוף) (42—50)'; רייזר, יעקב, ''הציוני הפולני' הראשון' (51—53); שרפשטיין, צבי, 'התרוששות' (54—57); וייזר, י', 'סקירה ארצישראלית' (לשאלת הגמנסיה ביפו. – ממושבותינו בא"י)' (58—61); 'חג לספרות העברית (קול קורא מאת ועד-היובל של 'הצפירה' (62—64).

חוברת ג-ד, ניסן תרע"ב אפריל 1912:  שופמן, ג., 'אח (רשימה)' (65—68); ברש, אשר, שיר (69); פיירמן, משה, 'משה הס ותקופתו' (70—79); טננבוים, יוסף, 'וילהלם וונט (סקירה פלוסופית)' (80—85); גלבר, נתן מיכאל, 'המצב הכלכלי של יהודי-פולין לפני הסיים הגדול (1788—1792) (86—91); עברי, 'הרהורים' (92—96).

חוברת ה-ו, סיון תרע"ב יוני 1912: רוט, שלום, 'המחולות' (97—99); רוטשיק, ראובן, ביאליסטוק, 'אחות-כלה לי חביבה...' – שיר (100—101); רמון, יוסף צבי, יפו, שיר; טננבוים, יוסף, 'ג'אורג' סורל (סקירה סוציולוגית)' (103—115); דיזנדרוק, צבי, 'על 'החדר' (116—123); גרינברג, אורי צבי, 'מוביל המשעול' – שיר (124); ג-ן, שיר (125); G. , שרטוטים ביבליוגרפיים' (126—128).

 

ספרות:

 Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 511 

Object type: 
Periodical