הצפירה

Title: 
הצפירה
Subtitle: 
הצפירה: הוא המאסף החדש לבני ישראל היושבים בארצות גאליציען, פולין ורוסיא
Editor/Editors: 
מאיר לטריס
Publishing place: 
Żółkiew
Typography: 
דפוס גרשון לטריס
Published from: 
1824
Published until: 
1824
Language: 
Description: 

A pioneering, one-time publication of the Galician maskilim, a precursor of the radical Haskalah. Similar in form to German “Hame’asef”, and indeed, in the “Note to the reader”, the editor Meir Letteris declared that he was following in the footsteps of that journal, and mentioned this connection in the “Introduction” as well. Only 80 copies were printed.

 

 

 

Remarks: 

התוכן:

א-ד – 'שירים': לטריס, מאיר, 'יונה הומיה'

ה-ח – 'באור כתבי קודש: תהלים ב' למה רגשו גוים וכו''

ח-ט – 'מכתבים': מכתב מאבלי הורוויץ מברודי ללטריס.

י-יב – אבלי הורוויץ, 'תנחומות אדם'

יב-יג – 'משלי מוסר: הזאב לפני מותו'

יג-מב – מ – ל – ס. [מאיר לטריס], 'תולדות אלכסדר מאבאנטייכס, נביא השקר' – תרגום מכתב מהמלומד היווני לוציאן.

מג – הכהן, שלום, 'חלי אהבה' – שיר

מד-נ – [נחמן קרוכמל] 'אגרת התנצלות לחכם נכבד', תקע"ו (לראשונה נדפס ב'השולמית'].

נא-נד – גולדברג, אברהם, 'רעיון בהיות הבוקר' – בעקבות גסנר

נד-סט – מיזס, יהודה לייב, 'על דבר העדר החכמות האנושיות בבני עמינו'

סט-ע – גינצבורג, חיים, 'אל הדבורה' – שיר

עא-עז – ביק, יעקב שמואל, 'אל משכילי בני עמי!'

עח-עט – לטריס, מאיר, 'יראת שדי: Ode' – שיר

פא-פב – גולדברג, אברהם, 'תוכחת מוסר לריע משכיל, בשמעי אותו מתאונן על רוע מצבו'

פב-פג – 'משלי מוסר: השה': ממשלי לסינג

פג-פה: 'בשורת ספרים חדשים': 'ספר מגלה טמירין' (פג); 'תכונת הרבנים' (פד); 'דברי שיר' (פד-פה).

פה-פח – ג – ל – ס. [גרשון לטריס], 'למנצח לבני לוי מזמור שיר'

פח-צ – 'תולדות גדולי ישראל: תולדות המשורר הנעים מוה' ליפמאן בישענטאהל ז"ל'

צ-צב – לטריס, מאיר, 'למנצח משכיל'

צב-קי – פרידלנדר, דוד, 'דברי מוסר על יקרת העת: נאמרים בראשית השנה'

ספרות: אברהם מאיר הברמן, 'עיתוניו של מאיר הלוי לעטעריס', מחקרים במדעי היהדות ספר יובל לכבוד יצחק קיוב, ניו יורק תשל"ב, קט-קי; יוסף קלוזנר, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ב, ירושלים 1952, 379; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 66—68; גלבוע, מנוחה, ''הצפירה' של מאיר הלוי לטריס כקובץ לוחם', ‏סדן, 1 (תשנ"ד), 77—87; פלאי, משה, 'הצפירה: "הוא המאסף החדש לבני ישראל"', הנ"ל, מכתבי העתים: עיתונות ההשכלה מ-1820 עד 1845 – מפתחות מוערים לכתבי-העת העבריים של ההשכלה בהולנד, גליציה, גרמניה וליטא (תק"פ-תר"ו), ירושלים: מאגנס, 2013, 49—73; ובגרסה נוספת: "'הצפירה' (1823/4) בעריכת מאיר הלוי לטריס, 'הוא המאסף החדש לבני ישראל'", קשר 44 (2013), עמ' 29—38; שמואל פיינר, 'כתב העת 'הצפירה' (1824) וראשית כינונה של קהיליית ההשכלה בגליציה', נתן שיפריס, שמואל פיינר וחנן גפני (ע'), מגלי טמירין: תנועת ההשכלה היהודית בגליציה: היסטוריה, ספרות, הגות וזיכרון, ירושלים 2022, 246—258. 

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Object type: 
Periodical