בכורי העתים

Title: 
בכורי העתים
Subtitle: 
בכורי העתים, הם פרי תבואה לשנת [...], הכוללים כמה דברים נחמדים, ועניני מדע ותועלת, נועדים לברכת הורים, להוביל שי לבניהם השומעים לקולם, למען ישמע חכם ויוסיף לקח, איין ניטצליכעס אונד לעהררייכעס געשעפטס- אונד אונטערהאלטונגסבוך אויף דאז יאהר [...] צום נייאיאה
Editor/Editors: 
שלום הכהן, משה סגל לנדא, שלמה פרגמנטר, יששכר בר שלזינגר, יצחק שמואל רג'יו, ויהודה ייטלס
Publishing place: 
Wien
Typography: 
Anton Edl. v. Schmid
Published from: 
1820
Published until: 
1831
Language: 
Description: 

A Maskilic literary and research annual publication, mostly in Hebrew, with some German written in the Hebrew script; the most prominent and regularly published journal of its time, featuring the finest authors and scholars of the generation, especially from within the zone of the Austrian Empire, and Galicia in particular; among the authors were: Solomon Judah Rapoport, Samuel David Luzzato, Isaac Samuel Reggio, members of the Jeitteles family, Isaac Erter, and Meir Letteris; the journal included a variety of writings in diverse genres, including articles, biographies, pioneering studies in Wissenschaft des Judentums and on/ about Hebrew language, poetry and short stories. Twelve volumes appeared. 

Remarks: 

איין ניטצליכעס אונד לעהררייכעס געשעפטס- אונד אונטערהאלטונגסבוך אויף דאז יאהר [...] צום נייאיאהרס-געשענק פיר געבילדעטע הויזפעטער אונד הויזמיטטער אלס פרעמיענבוך פיר דיא פלייסיגע יוגענד;

Bikure haitim, erste Früchte der Zeiten

הופיעו 12 כרכים.

כותרות עמודי השער:

1 – בכורי העתים, הם פרי תבואה לשנת תקפ"א, הכוללים כמה דברים נחמדים, ועניני מדע ותועלת, נועדים לברכת הורים, להוביל שי לבניהם השומעים לקולם, למען ישמע חכם ויוסיף לקח, איין ניטצליכעס אונד לעהררייכעס געשעפטס- אונד אונטערהאלטונגסבוך אויף דאז יאהר [...] צום נייאיאהרס-געשענק פיר געבילדעטע הויזפעטער אונד הויזמיטטער אלס פרעמיענבוך פיר דיא פלייסיגע יוגענד, Bikure haitim, erste Früchte der Zeiten, 1820.

2 – בכורי העתים, הם פרי תבואה לשנת תקפ"ב, [...], 1821.

3 – [...] לשנת תקפ"ג, [...], 1822.

4 - בכורי העתים: מנחת בכורים לראשית שנת תקפ"ד, חבור כולל דברי חכמים וחידתם, אשר עודם בחיים חיתם, לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, ועוד נלוה אליהם: מבחר המאסף, 1823.

5 – בכורי העתים: מנחת בכורים לראשית שנת תקפ"ה, 1824.

6 – בכורי העתים: מנחת בכורים לראשית שנת תקפ"ו, חבור כולל דברי חכמים וחידתם, ועניני מדה ותועלת, לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, ועוד נלוה אליהם מבחר המאסף, 1825.

7—12 – כנ"ל, 1826—1831. 

ספרות: פרובסט, מנדל, 'העתונות העברית בהתפתחותה הכרונולוגית', אחיאסף, ורשה תרפ"ג, 240; Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 110 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 61—66; Alexandre Messer, "Historical Background of Bikkurei ha-Ittim", Revue Europeenne des Etudes Hebraiques 8 (2003), pp. LV-LXV.; פלאי, משה, בכורי העתים – ביכורי ההשכלה: מפתח מוער לבכורי העתים, כתב העת העברי של ההשכלה בגליציה (תקפ"א—תקצ"ב), מאגנס, ירושלים, 2005; הנ"ל, "כתבי העת העבריים הראשונים של ההשכלה העברית: המעבר מ'המאסף' (1783—1811) ל'בכורי העתים' (1820—1831)", קשר, 34 (2006), עמ' 61—77; Idem, "'Biqqure Ha-'Ittim are the First Fruits ... Which Include Some Nice Things and Matters of Knowledge and Benefit': The Hebrew Periodical of the Haskalah in Galicia", Zutot, 4 (2004/ 2007), pp. 122-131

Object type: 
Periodical