יידישער טעאטער אין רומעניע [תיאטרון יידיש ברומניה]

Author: 
אש-פורמן, חיה
Publication title: 
יידישער טעאטער אין רומעניע [תיאטרון יידיש ברומניה]
Source published in: 
בירנבוים י. (ע'),יידישער טעאטער אין אייראפע צווישן ביידע וועלט-מלחמות: סאוועטן-פארבאנד, מערב-אייראפע, באלטישע לענדער,211—226.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1971
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including the chapter 'Chernowitz' (225-226).