פערשלייסער עמנואל

Author: 
וסרמן, לייב
Publication title: 
פערשלייסער עמנואל
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 439-438
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

ע. פערשלייסער

Author: 
אפטר, שמשון
Publication title: 
ע. פערשלייסער
Source published in: 
פרייע ארבעטער שטימע, 15.4.1961, 6
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1961
Publication Language: 

שריפטשטעלער ע. פערשלייסער געשטארבען; היינט די לוויה

Publication title: 
שריפטשטעלער ע. פערשלייסער געשטארבען; היינט די לוויה
Source published in: 
פארווערטס, 22.11.1959, 14
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1959
Publication Language: 

פערשלייסער עמנואל

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
פערשלייסער עמנואל
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 3, מהדורה שנייה מורחבת, 129-128
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: 

פערשטענדיק מארק

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
פערשטענדיק מארק
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס [...], 450
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

פערשטענדיג מרדכי

Author: 
עליס [אליס], בנימין
Publication title: 
פערשטענדיג מרדכי
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 438
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

שמשון פערשט – אן אייגנארטיקער פאלקזינגער

Author: 
ברקוביץ', ישראל
Publication title: 
שמשון פערשט – אן אייגנארטיקער פאלקזינגער
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 35 (1973), 7 (אוג'-ספט'), 43—47
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1973
Publication Language: 

שמשון פערשט און זעליק בארדיטשעווער (צוויי יידישע פאלקס-דיכטער אין רומעניע)

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
שמשון פערשט און זעליק בארדיטשעווער (צוויי יידישע פאלקס-דיכטער אין רומעניע)
Source published in: 
די צוקונפט, 65 (1960), 3 (מרץ), 135—138
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1960
Publication Language: 

שאמעל פערשט – וועלוול זבארזשערס אן אייניקל

Author: 
רובין, ישראל
Publication title: 
שאמעל פערשט – וועלוול זבארזשערס אן אייניקל
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 9, כרך 8, חוברת 43 (442), 21.10.1932, 684—685.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1932
Publication Language: 

שאמעל פערשט

Author: 
שיינבוים, מ.
Publication title: 
שאמעל פערשט
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 13, כרך 12, חוברת 32 (639), 7.8.1936, 509
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1936
Publication Language: