לידער-זאמלונג פון יחיאל מאר – יחיאל מאר: 'פון סאן ביז סען' – לידער און פאעמען. 142 זייטן. פארלאג 'אויפסניי'. פאריז, 1968 [...]

Author: 
גרין, בר
Publication title: 
לידער-זאמלונג פון יחיאל מאר – יחיאל מאר: 'פון סאן ביז סען' – לידער און פאעמען. 142 זייטן. פארלאג 'אויפסניי'. פאריז, 1968 [...]
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 30 (1968), 5 (מאי), 56—58
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1968
Publication Language: 

מעצקיר יצחק

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
מעצקיר יצחק
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס [...], 383-381
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

קולטור-נייס

Publication title: 
קולטור-נייס
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 115 (1985), 219—221
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1985
Publication Language: 
Remarks: 

Includes information about the death of Isaac Metzker (221)

יצחק מעצקערס פראזע-ווערק (עטלעכע באמערקונגען וועגן זיין בייטראג צו דער יידישער ליטעראטור)

Author: 
איזבן, שמואל
Publication title: 
יצחק מעצקערס פראזע-ווערק (עטלעכע באמערקונגען וועגן זיין בייטראג צו דער יידישער ליטעראטור)
Source published in: 
די צוקונפט, 90 (1984), 10 (נובמבר), 182—185
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1984
Publication Language: 

יצחק מעצקער – א הארציקער מענטש, א קינסטלער פון פשוטע ווערטער

Author: 
ובר, שמעון
Publication title: 
יצחק מעצקער – א הארציקער מענטש, א קינסטלער פון פשוטע ווערטער
Source published in: 
פארווערטס, 21.12.1977, 4, 5
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1977
Publication Language: 

יצחק מעצקער': אן אפשאצונג פון דעם באגאבטן קינסטלער צו דער געלעגנהייט פון זיין באערונג קומענדיקע וואך פון די ארבעטער רינג שולן

Author: 
שולמן, אליהו
Publication title: 
יצחק מעצקער': אן אפשאצונג פון דעם באגאבטן קינסטלער צו דער געלעגנהייט פון זיין באערונג קומענדיקע וואך פון די ארבעטער רינג שולן
Source published in: 
פארווערטס, 11.12.1977, 2, 11
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1977
Publication Language: 

א בוך וואס ווערט ניט אלט

Author: 
טברדובסקי, דוד
Publication title: 
א בוך וואס ווערט ניט אלט
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 49 (1964), 188—193
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1964
Publication Language: 
Remarks: 

On Isaac Metzker's book, 'אויפן זיידנס פעלדער'

א בוך פון רחמים (י. מעצקער – 'גאטס באשעפענישן', פארלאג 'מתנות', 207 זייטן, ניו-יארק 1958, מיט אילוסטראציעס פון חיים גראס)

Author: 
לב, שמחה
Publication title: 
א בוך פון רחמים (י. מעצקער – 'גאטס באשעפענישן', פארלאג 'מתנות', 207 זייטן, ניו-יארק 1958, מיט אילוסטראציעס פון חיים גראס)
Source published in: 
די צוקונפט, 64 (1959), 3 (מרץ), 152—153
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1959
Publication Language: 

י. מעצקער

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
י. מעצקער
Source published in: 
ביקל, שלמה, שרייבער פון מיין דור, 1, 353-349
Publisher: 
מתנות
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1958
Publication Language: 

דורות יידישע פויערן (אויפן זיידנס פעלדער, ראמאן פון י. מעצקער, פארלאג 'מתנות', ניו-יארק, 1953)

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
דורות יידישע פויערן (אויפן זיידנס פעלדער, ראמאן פון י. מעצקער, פארלאג 'מתנות', ניו-יארק, 1953)
Source published in: 
די צוקונפט, 59 (1954), 5 (מאי-יוני), 227—228
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1954
Publication Language: