נארקיס מרדכי

Author: 
פוקס, חיים לייב
Publication title: 
נארקיס מרדכי
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 6, 176-174
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1965
Publication Language: 

נעקער יהושע

Author: 
כהן, יעקב
Publication title: 
נעקער יהושע
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 6, 269-268
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1965
Publication Language: 

נעקער יהושע

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
נעקער יהושע
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 2, מהדורה שנייה מורחבת, 586-585
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1927
Publication Language: 

ניעמיראווער, יעקב-יצחק

Author: 
עליס [אליס], בנימין
Publication title: 
ניעמיראווער, יעקב-יצחק
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 6, 248-247
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1965
Publication Language: 

ניעמיראווער יעקב-יצחק

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
ניעמיראווער יעקב-יצחק
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 2, מהדורה שנייה מורחבת, 574-572
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1927
Publication Language: 

נירענבערגער מאיר-יהושע

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
נירענבערגער מאיר-יהושע
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס [...], 391
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

נירענבערגער מאיר-יהושע

Author: 
וסרמן, לייב
Publication title: 
נירענבערגער מאיר-יהושע
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 6, 256-254
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1965
Publication Language: 

ניימארק יעקב

Author: 
כהן, יעקב
Publication title: 
ניימארק יעקב
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 6, 234
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1965
Publication Language: 

ניימארק דוד

Author: 
כהן, יעקב
Publication title: 
ניימארק דוד
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 6, 231-230
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1965
Publication Language: 

ניימארק דוד

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
ניימארק דוד
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 2, מהדורה שנייה מורחבת, 568-566
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1927
Publication Language: