Hatechija association in Bohorodczany: non-aproval of the statute

Document Type: 
Letter
Date: 
May 19, 1922
Archive: 
CAHJP, HM2/8888.15 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 26сч, оп. 2, д. 44
Original text: 

WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE

Wydział Prezydjalny.

L: 4391/pr.ex 1922                                              Stanisławów, dnia 19. maja 1922.

 

Stowarzyszenie "Hatechija" W Bohorodczanach; zatwierdzenia

Statutu.-

 

Starostwu w Bohorodczanach

 

Zwracam z relacji z 25 kwietnia 1922. L: 5274/2. oprócz jednego egzemplarza statutu, który zatrzymano w tutejszych aktach, z poleceniem powiadomienia założycieli do rąk Józefa Friedmanna za rewersem  w aktach przechować się mającym, że Województwo zgodnie z wnioskiem Starostwa, zakazuje na zasadzie & 6 ustawy z 5. maja 1869 . Dz.p.p. No: 66 < zawiązania stowarzyszenia "Hatechija" w Bohorodczanach, ponieważ przedłożony zarys statutu nie odpowiada wymogom &4 alinea e,f,- i ustawy z 15. listopada 1867 Dz.p.p. No:134, a w szczególności nie normuje zakresu działania walnego zgromadzenia stowarzyszenia i nie ustala wymogów ważności uchwał tego zgromadzenia, a nadta przeznacza majątek stowarzyszenia w razie rozwiązania na fikcyjny "Urząd Palestyński", co jest niedopouszczalnem. Stowarzyszenie propaguje ponadto cele wyłącznie żydowsko-separastyczne, co uniemożliwia spokojne współżycie żydów i innych narodowości i stwarza niebezpieczeństwo dla porządku publicznego.>

     <Od tej decyzji wolno wnieśc [odwołanie?] do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który podać należy do Województwa w terminie 60 dni , licząc od dnia nastepującego po dniu doręczenia intymatu niniejszej decyzji.>>

     Załączniki sprawozdania z 25. kwietnia 1922, L: 5274/2. zwraca się do dalszego Zarządzenia.-

                                         Wojewoda:

                                             W,z,

English translation: 

Province Stanislawow

Presidential Department

L: 4391/pr.ex 1922                                        Stanislawow, 19 May 1922

 

"Hatechija" Association

In Bohorodczany, approval of Statutes.-

 

To the Starosta in Bohorodczany

 

I return from the report dated 25 April 1922. L: 5274/2.- except for one copy of the Statutes, which was kept in the local files - with an instruction to inform the founders, by delivering personally to Josef Friedmann with a receipt to be kept in files, that following the Starosty's resolution, we forbid , according to the clause &6 of the law from 5May 1869. Dz.p.p. No: 66 << to establish the association "Hatechija" in Bohorodczany, since the submitted sketch of its Statutes does not meet the requirements from the clause &4 alinea e,f, and the law from 15 November 1867 Dz.p.p. No: 134, and especially because it does not regulate the range of the activities of the association's general assembly nor states the requirements for the validity of the assembly's laws, moreover because the Statutes , in case of association's dissolution, transfers its wealth to a fictional "Palesinian Office", which is inadmissible. In addition, the Association propagates only Jewish-separatist aims, what hinders a peaceful coexistence of the Jews and other nationalities and creates a danger for the public peace. >

     <Appeal against this decision can be addressed to the Ministry of Interior and should be submitted to the Voivodeship within 60 days, counting from the day after delivery of this decision.>>

     Attachments of the report from April 25, 1922, L: 5274/2 are being returned for further management.-

Voivode,

W.z.

CAHJP Card: 
Materiały dot. założenia stowarzyszenia Hatechi...