צפירת תפארה

Title: 
צפירת תפארה
Subtitle: 
להיות לוית חן לראש כל אוהב חכמת ישראל ומליצת לשוננו הקדושה
Editor/Editors: 
מאיר לטריס
Publishing place: 
Wien
Typography: 
Druck von Adalb. della Torre in Wien
Published from: 
1850
Published until: 
1851
Language: 
Description: 

A Hebrew supplement to the German periodical Wienner Blätter, edited by Meir Letteris. The supplement combined philosophical articles, scholarship and poetry, especially by authors from Galicia and Austrian Italy. According to the editor’s position, this publication was a continuation of “Hatsefira”, which he edited in 1824. Ten issues appeared. 

Remarks: 

תוכן:  

גיליון 1:

א – [לטריס, מאיר], 'אחי ועמי!'

ב-ד – לטריס, מאיר, 'משה על הר נבו' – שיר

ד – וייזל, נפתלי הרץ, 'לכבוד אוהב וריע, האורח הנכבד והיקר והמשכיל הקצין [...] בערמן פרידלענדער'

חוברת 2—3:

ה - לוצטו, שמואל דוד, 'שיר ליום הלדתי'

ו – לטריס, מאיר, 'אל אחי ועמי שלום!' - 

ז-י – יוסף כהן, 'עמק הבכא'  

יא – 'דברי אגרת אשר כתב חכם מפואר בארץ איטאליא לרעו [...]'

יא-יב – לטריס, מאיר, 'מחקרי ארץ תחתית'

חוברת 4 - חסרה

חוברת 5—6:

13 – לטריס, מאיר, 'פעלי יכון לעד' – שיר, מתורגם מהורציוס.

14 – לטריס, מאיר, 'ארץ צבי' – שיר, מתורגם מלורד ביירון.

14—16 – 'רבינו משה בן מנחם והרב ר"י עמדין'.

16 – לוצטו, משה חיים, 'מזמור שיר'.

16—20 – בוס, מרדכי, 'תולדות איש חי רב פעלים' (בעקבות הביוגרפיה של מאיר לטריס, Orient, 1849).

גיליון 7—9:

25—26 – לוצטו, שמואל דוד, 'לנכח מלכה בתי' – שיר.

26—29 – בודק, יעקב, 'תולדות אוריאל א קאסטא'.

29—31 – גירונדי, מרדכי שמואל, 'מכתב על מעלת הספר היקר לשון למודים להמליץ הגדול רמח"ל [...]' – למאיר לטריס.

31—32 – לנגבנק, אלכסנדר, 'תוכחת מגלה'.

32 – 'קול קורא: המבשר צאת לאור ספר עמק הבכא מאת [...] ר' יוסף כהן [...]'.

חוברת 10:

37 – לוצטו, שמואל דוד, 'מסלול ברזל' – שיר.

37—40 – לטריס, מאיר, 'תולדות הרב החכם החוקר המהולל מו"ה נחמן הכהן קראחמאל ז"ל'.

ספרות: גלבוע, 100—101.

מצאי: ס"ל.

סריקה חלקית, בשיבוש סדר העמודים, של חוברות 1—3, 5—10: 

Object type: 
Periodical