א שמועס מיט דארא ווייסמאן און אנשל שור

Author: 
ש. ל. ש.
Title: 
א שמועס מיט דארא ווייסמאן און אנשל שור
Published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 5, כרך 4, חוברת 38 (229), 21.9.1928, 751
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1928
Publication Language: