אנאליטישע מחשבה און מאראלישע בענקשאפט – שלמה ביקל: 'שרייבער פון מיין דור', צווייטער באנד. פארלאג 'י. ל. פרץ', תל-אביב, 1965

Author: 
שפיגל, ישעיהו
Title: 
אנאליטישע מחשבה און מאראלישע בענקשאפט – שלמה ביקל: 'שרייבער פון מיין דור', צווייטער באנד. פארלאג 'י. ל. פרץ', תל-אביב, 1965
Published in: 
די גאלדענע קייט , 56 (1966), 242—247
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1966
Publication Language: 
Remarks: 

[Analytical thought and moral longing […]]
On Shlomo Bickel's book
שרייבער פון מיין דור, 2