די ערשטע יודישע שולען אין גאליציען (א קאפיטעל קולטור-געשיכטע פון 1787 ביז 1806)

Author: 
בדר, גרשם
Publication title: 
די ערשטע יודישע שולען אין גאליציען (א קאפיטעל קולטור-געשיכטע פון 1787 ביז 1806)
Source published in: 
יודישער פאלקסקאלענדער, 14 (1908), 113—121.
Publishing place: 
לבוב
Date: 
1908
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

About the network of "Josephinian" schools founded by Herz Homberg