Zalishchyky

שם באוקראינית: 
Заліщики [Zalishchyky]
שם בפולנית: 
Zaleszczyki
שם בגרמנית: 
Salischtschyky
שם ביידיש: 
זאַלישטשיק
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
Ternopil Region