Zaleshchiki

Name in English: 
Zaleshchiki
Name in Ukrainian: 
Заліщики [Zalishchyky]
Name in Polish: 
Zaleszczyki