Leshnyuv

שם באנגלית: 
Leshnyuv
שם באוקראינית: 
Лешнів
שם בפולנית: 
Leszniόw