מלך ראוויטשעס שרייבערישע מלוכה: מלך ראוויטש, יידישע שרייבערס, קינסטלערס, אקטיארן, אויך כלל-טוערס, אין די אמעריקעס און אנדערע לענדע

Author: 
פרידלנדר, יוסף
Title: 
מלך ראוויטשעס שרייבערישע מלוכה: מלך ראוויטש, יידישע שרייבערס, קינסטלערס, אקטיארן, אויך כלל-טוערס, אין די אמעריקעס און אנדערע לענדער, מיט א הקדמה פון רחל ראוויטש, באנד 4, בוך 1, ארויסגעגעבן פון וועלטראט פאר יידיש און יידישער קולטור, פארלאג י. ל. פרץ, תל-אביב, 1980
Published in: 
די צוקונפט, 88 (1982), 6 [7—8] (יולי-אוגוסט), 238—240
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1982
Publication Language: