מיין קינה-און הספד-ווארט נאך אומשטארביקער דיכטונג (צום צענטן יארצייט פון יעקב פרידמאן)

Author: 
שפיגל, ישעיהו
Title: 
מיין קינה-און הספד-ווארט נאך אומשטארביקער דיכטונג (צום צענטן יארצייט פון יעקב פרידמאן)
Published in: 
די גאלדענע קייט, 109 (1982), 11—16
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1982
Publication Language: