Hatechija association in Bohorodczany: a project of a statute

Document Type: 
Protocol
Date: 
1920
Archive: 
CAHJP, HM2/8888.15 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 26сч, оп. 2, д. 44
Original text: 

Eglemplarz:

Statut Towarzystwa „Hatechija" w Bohorodczanach

  1. Nazwa i siedziba Towarzystwa:

Towarzystwo nazywa się „Hatechija" i ma siedzibę w Bohorodczanach.

  1. Cel i środki Hatechiji:

Celem Hatechiji jest Kolonizacya Palestyny, jakoteż narodowe uświadomienie i szerzenie wiedzy żydowskiej wśród wszystkich warstw ludności żydowskiej:

b) Do osiągnięcia tego celu urządza Hatechija odczyty naukowe, zakupuje dzieła literatury żydowskiej pisane w duchu narodowym i popiera rolników rzemieślników i ??? żydowskich w Palestynie.

c) Wydatki pokryje towarzystwo wkłaskami miesięcznemi i wszelkimi innyni datkami członków.

3.Konstytowanie  Towarzystwa:

a) Członkiem towarzystwa może być każdy Żyd bez różnicy wieku i płci  obecnie zamieszkały w Bohorodczanach.

b) Przystąpienie do Towarzystwa można zgłosić ustnie lub pisemnie  u ???? którzy spiszą liste czlonków, przedłożą ją walnemu organizacyjnemu zebraniu i wybranemu wydziałowi. Listę zatwierdzi ukonstytuowany wydział.

4. Obowiązki i prawa członków:

Każdy członek jest obowiązany złożyc wkładkę

עמ 3א

Mieisęczną najmniej w kwocie 5ciu Marek i musi się podporządkować rozporzadzeniu wydziału.

b) Każdemu członkowi przysługuje prawo korzystania z urządzen i bibliotek kosztem Hatechiji utrzymywanych.

c) Na walnem zgromadzeniu wyborze wydziału może każdy brać udział w charakterze głosującego lub reflektanta.

d) Niemoralne zachowanie sie pociąga za sobą wykluczenie z towarzystwa (przez wydział.)

5. Organy towarzystwa:          

a) organami Hatechiji są walne zgromadzenia i wydział.

b) Wydział zkłada się z 6ciu członków a mianowicie, jednego przewodniczącego i tegoż zastępcy, skarbnika, sekretarza i bibliotekarza i pisarza.

c) Wydział albo członkowie towarzystwa mogą każdej chwili zwołac nadzwyczajne walne zgromadzenie. Ustąpienie większości wydziałowych powoduje zwołanie walnego zgromadzenia w celu dokonania wyboru nowego wydziału.

6. Dzoałalność organów.

a) Członkowie wydziału wywiązuja sie z przyjetych na siebie obowiazków przy wspólnem porozumiewaniu sie nad wspólnem działaniem, zbierają się w tym celu najmniej raz w tygodniu załatwiają sprawy bieżace, kontrolują wogóle czynności.

עמ 4

b) Przewodniczący oraz jego zastepca reprezentują towarzystwo „Hatechija" na wewnątrz i zewnątrz. Ważne są tylko komunikaty i cyrkularze podpisane przez jednego przewodniczącego lub tekoż zastepcę.

c) Na walnem zgromadzeniem oprócz przeprowadzenia wyboru odbywa się przegląd wszystkich spraw. Obydwaj przewodniczące, skarbnik, sekretarz, bibliotekarz i pisarz zdają (sprawę) relacye ze swych czynności, zgłaszają wystąpienie   lub przystąpienie nowych członków omawiają rozwój [postęp] idei Hatechiji ewentualnie dostają wskazówki od walnego zgromadzenia.

d) Uprawnieni do wzięcia udziału w posiedzeniach lub zgromadzeniach powinni być zawiadomieni w sposób tutaj praktykowany. Zapowiedziane posiedzenie wydziału , nie może być wstrzymane lub odroczone wskutek niejawienia sie mniejszości wydziałowych. Rozwiązanie towarzystwa musi sie odbyć na plenarnym posiedzeniu zgromadzenia.

7. Wybór wykonawczego wydziału:

Wybór wykonawczy wydziału odbywa się na walnem zgromadzeniu, ponowny wybór może nastąpic po 6ciu miesiącach.

8. Komisya dla zbierania datków.

Walne zgromadzenie wybiera komisyę złożoną z 5ciu członków dla zbierania datków przy każdej sposobności.

עמ 4א

Zebrane pieniądze deponuje się w towarzystwie lub przekazuje się funduszowi skarbowemu. Datki powyżej 30 Marek będą ogłoszone w dziennikach żydowskich.

9. Sąd polubowny.

Wszelkie sprawy sporne członków towarzystwa załatwia sąd polubowny z przewodniczącym na czele. Sprawy sporne dotyczące przewodniczącego towarzystwa prowadzi kego zastepca. Wyrok sądu polubownego musi być bezwarunkowo uznany. Niestosowanie się do tego grozi wykluczeniem z towarzystwa.

10. Rozwiązanie towarzystwa.

a) Tpwarzystwo może być rozwiązane uchwała 4/5 obecnych członków walnego zgromadzenia.

b) Majątek towarzystwa po jego rozwiązaniu się przechodzi na własność urzędu Palestyńskiego.

English translation: 

Statutes of the "Hatechija" Association in Bohorodczany

1. The name and seat of the Association:

The Association is called "Hatechija" and has its seat in Bohorodczany

2. The goal and means of Hatechija:

The Goal of Hatechija is the colonization of Palestine, as well as national indoctrination and distribution of Jewish knowledge among all strata of Jewish people:

b) To achieve this goal Hatechija organizes educational lectures, buys Jewish literature written in the national spirit as well as supports farmers, craftsmen and ??? in Palestine.

c) The Association will cover the expenses from the monthly membership fees and all other donations from the members.

3.Constituting of the Association:

a) Every Jew currently living in Bohorodczany can be a member of the Association, not regarding sex or age.

b) Joining the Association can be done orally or in writing by ...., who would write a list of members, submit it to the general organizational assembly and the chosen board. The list would  be then confirmed by the satisfied board.

4. The rights and duties of members:

Every member is obligated to pay a monthly fee of min. 5 Marks, and he must fallow the orders of the board.

b) Every member has a right to use the equipment and libraries maintained by the Hatechija.

c) Every one can take part in the general electoral assembly both as a voter or as a candidate.

d) Unmoral behaviour will be punished by exclusion from the Association (by the board).

5) Organs of the association:

a) Hatechija has two organs: the general assembly and the board.

b) The board includes 6 members, i.e. the president and the vice president, a treasurer, a secretary, a librarian and a writer.

c) Both the board and the members of the Association can always call a special general assembly. Resignation of the majority of the members of the board shall be fallowed by calling the general assembly in order to choose a new board.

6. Organs' activities.

a) The members of the board fulfill their obligations by agreeing on common actions, for this reason they meet at least once a week and deal with current cases and control the activities.

b) The president and the vice –president represent the Hatechija Association in inside and outside cases. Of the circulating papers and announcements only those signed by them are lawful.

c) During the general assembly in addition to elections also all other activities are dealt with. Both presidents, treasurer, secretary, librarian and writer report on all their actions, announce exclusion or acceptation of new members, and talk on the progress of Hatechija's idea; they may also get instructions from the general assembly.

d) All those having right to attend the meetings and assembly should be informed in a suitable (common) way/ exercised in the area.

]בדרך כאן מקובלת]   

The announced meeting of the board can't be canceled or postponed because of the absence of the minority of the board. Dissolution of the Association must take place during the meeting of the general assembly.

7. Election of the executive board.

Elections of the executive board take place during the general assembly; next elections may take place only after 6 month.

8. Committee for the collection of donations.

The general assembly chooses a 5-memeber committee to collect donations on every opportunity.

p. 4a

Collected money are deposited with the association or transferred to a treasury fund.

Donations higher than 30 Mark will be announced in Jewish papers.

9. Court of conciliation.

All cases between the members of the association are taken care of by the court of conciliation, with association's president as its head. In cases relating to the president himself, the vice-president will be the head of the court. The ruling of the curt of conciliation must be accepted without objections. Not following the verdict will be punished with exclusion from the association.

10. Dissolution of the association

The association can be dissolved by the decision of 4/5 of the present members of the general assembly.

b) After dissolution of the association, its wealth goes to the Palestinian office.

CAHJP Card: 
Materiały dot. założenia stowarzyszenia Hatechi...