העם

Заголовок: 
העם
Subtitle: 
מכתב עתי לחדשות והליכות עולם, לספרות ומדעים
Editor/Editors: 
דוד ישעיהו זילברבוש
Publisher: 
ארייה ליב טויבש
Publishing place: 
Kolomea
Typography: 
M. Bilous
Published from: 
1891
Published until: 
1892
Мова: 
Description: 

A bi-weekly periodical of a literary-scholarly orientation. Contributors were most from Galicia. At least 5 issues appeared.

Remarks: 

בחוברת 1 – המו"ל:  אריה לייב טויבס.

תארוך חלקי של הגיליונות: 1, ג' כסלו תרנ"ב [4.12.1891]; 4, י"ז אדר תרנ"ב [16.3.1892]; 5 – י"ג ניסן תרנ"ב [13.4.1892].  

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 570 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 368—369. 

Object type: 
Periodical