ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדו

Заголовок: 
ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדו
Subtitle: 
דברי חכמה ודעת, שירים ומליצות, באורי כתבי קדש, וכל יקר בשפתנו הקדושה
Editor/Editors: 
אברהם מנדל מור ויעקב בודק
Publishing place: 
Żółkiew, Lemberg, Prag
Published from: 
1844
Published until: 
1845
Мова: 
Description: 

A Maskilic journal, edited by the two editors of the “Haro’eh” periodical. Its contents consisted of literary and scholarly writings, including articles on philosophy and interpretation, as well as articles about the Karaites. Three issues were published. The writers were mostly from the territories of the Austrian empire, chiefly from Galicia. 

Remarks: 

ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדו [חוברות 2—3: ירושלים שחברה לה יחדו]: דברי חכמה ודעת, שירים ומליצות, באורי כתבי קדש, וכל יקר בשפתנו הקדושה, חוברות 1—3; 1, דפוס שאול מאירהוף, ז'ולקייב תר"ה 1844; 2, דפוס יוסף שניידר, למברג תר"ה 1845; 3, דפוס משה לנדא, פראג תר"ה 1845.  

תוכן:

חוברת ראשונה:

3—4 – הקדמה

4—5 – פישמן, נחמן יצחק – 'אל לשון עבר' – שיר

5—7 – גירונדי, מרדכי שמואל, פדובה – 'מכתב': לעורכי כה"ע

8 – ברכר, גדליהו, פרוסניץ – 'מציאות האל' – שיר

9—21 – מוניס, יצחק מיכל – 'שאלה [...] תשובה': על מנהגי ל"ג בעומר ומנהגי ישראל בכלל

21—38 – פישמן, נחמן יצחק – 'מכתב' 

39—40 – בלומנפלד, ישכר בריש – 'באור מלת חזון'

41—48 – יל"ר [נפתלי מנדל שור], 'מסכת נבוכדנצר' – שיר

48—60 – מוהר, אברהם מנדל – דברים אחדים בענים הפיוטים, מקורם ותעודתם, ובאורי מאמרים שונים'

61—62 – יל"ר – 'השושנים והאהלים' – שיר

62—69 – בודק, יעקב, מכתב לנחמן יצחק פישמן על פירושו לספר איוב

69—72 –סטרליסקר, מרדכי, ברודי – מכתב לשי"ר – ע"ד שורש ערם;

72—73 –קרוכמל, נחמן – 'משל מוסרי'

74—82 – גירונדי, מרדכי שמואל, פדובה – 'תולדות אברהם' – מכתב הספד ליצחק שמואל רג'יו על פטירת אביו (התחלה)

83 – 83 – ש – מ – ן  (נפתלי מנדל שור), 'אל כבוד רופאי' – שיר המוקדש לד"ר אברהם נטקס

84—86 –נטקס, אברהם – 'תשובה על זה' - שיר

86—87 – ברכר, גדליהו, פרוסניץ – 'השארת הנפש' (86); 'גמול ועונש' (87) – שירים

88—91 – פישמן, נחמן יצחק, 'שאלו שלום ירושלים' – שיר

חוברת שניה:

3—12 – הורוויץ, אש"ל, ברודי – מכתב ליעקב [בודק]

12—17 – בלוך, שמשון – מכתב

18—20 – סטרליסקר מרדכי – 'הגבהת התורה' – שיר

21—27 – גירונדי, מרדכי שמואל – 'תולדות אברהם' (המשך)

27—30 – איש הורוויץ, אלעזר, וינה – 'שום שכל והבין במקרא'

31—36 – רג'יו, יצחק שמואל – 'תשורה: לנער משכיל ויקיר ביום מלאת לו שלש עשרה שנה' [בנו] – באור זכריה ג' א'-י'

37—40 – יל"ר – 'יתרון ארץ בכל הוא' - שיר

40—50 – מוהר, אברהם מנדל, לבוב – 'דרישה וחקירה בדבר ספר איוב ובאור איזה מליצות סתומות'

50—51 – נטקש, אברהם – 'יללת קשה יום' – שיר מתורגם

51—83 – בודק, יעקב – מכתב לאברהם שלמה הלוי הורוויץ - כולל אגרת רב שרירא גאון לחכמי קירוואן עם באור 

84—89 – יל"ר – 'בלשאצר' – שיר

89—93 – בלומנפלד, ישכר בריש – 'הבדלות שמות נרדפים'

93 – גולדברג, אברהם, ראווה – המשענת – שיר

95 – 'יעלזו חסידים בכבוד'

96 – פלאי, 'פתוחי אבן' – כתובות מחורזות על מצבות

97—99 – מוהר, אברהם מנדל – 'יהודה קלאצקא'

99—101 – מאירהופר, משה שמואל, ז'ולקייב, מכתב

101 – בלומנפלד, בריש – 'תולעת שני'

103 – מוהר, אברהם מנדל – 'חדה'

חוברת שלישית:

5 –10 – הורוויץ, אלעזר אב"ד וינה – 'פתיחת הדרוש לשבת הגדול שנת תר"ה בב"הכנ פולין דע"מ וויען, לכבוד יום הולדת אדוננו מלכנו הקיסר האדיר פערדינאנד הראשון יר"ה'

11—17 – בודק, יעקב – מכתב לאברהם מנדל מוהר

18—21 – נטקש, אברהם – 'אל אוהבי ואהובי פ' עת מתה עליו אשתו אשת נעורים' – שיר 

22—25 – ברכר, גדליהו – 'באור מזמור קמ"א בתהלים'

26—27 – צדרבוים, יוסף, זמושץ' – 'הכהן והמסכן' - שיר

27—28 – גולדברג, אברהם – חלוקת הארץ (נאך שיללער)' - שיר

29—36 – של"ש [צבי מנחם פינלס], טיסמניץ – מכתב לחיים זליג סלונימסקי

37—38 – אבר"ך – 'באורי מקראי קדש'

38—39 – רנדגר, מאיר – 'נגעי בתים ונגעי בגדים'

39—40 – מוהר, אברהם מנדל – 'אשר חכמים יגידו' – בעניין הנ"ל

41—44 – לטריס, מאיר – 'משא יקוד אש, אשר חזיתי בבית החרף בחצי הלילה (Vision)'

45—54 – 'מכתבים אודות הקראים': חליפת מכתבים בין מרדכי שמואל גירונדי מפדובה לסבו יוסף דרפילס בגוריציאה

55—58 – סטרליסקר, מרדכי – 'רגל גאוה' – שיר

59 – רג'יו, יצחק שמואל – 'רחם רחמתים לראש גבר'

60—70 – מוהר, אברהם מנדל, לבוב – 'אלה הדברים, אשר כתבתי לאחד מרעי על אודות ענינים שונים'

71—93 – יל"ר – 'האביב' – שיר

94 – הורוויץ, אש"ל, ברודי – מכתב לעורכים

97 – בודק, צבי הירש – מכתב לרב משה קרויס מקהילת ראאב בהונגריה

101 – פלאי – 'על הריעות כי תבגוד' – שיר

ספרות: לין, 316; גלבוע, 84—85.  

Object type: 
Periodical