לוח השנה / ציר נאמן / לוח הלב

Заголовок: 
לוח השנה / ציר נאמן / לוח הלב
Subtitle: 
לוח השנה : [...] עם לוח נוצרי רומא ולוח יונים ורייסען והגאות שלהם ועוד בו כמה דברים טובים ומועילים [...] ונוסף לזה לוח הלב
Editor/Editors: 
יוסף פרל
Publishing place: 
Ternopil
Typography: 
דפוס נחמן פינלס – בית החינוך
Published from: 
1813
Published until: 
1815
Мова: 
Description: 

A calendar with a Maskilic literary appendix that includes stories, articles on the natural sciences, fables, and riddles. Considered the first Eastern European Jewry periodical. Three volumes appeared, and there is an extant manuscript of the fourth.

 

Remarks: 

כותרות עמודי השער:

תקע"ד:

לוח השנה משנת חמשת אלפים תקע"ד לבריאת עולם לחשבון עם ישראלי, עם לוח נוצרי רומא. ולוח יונים ורייסען וחספרות: פרובסט, 240; לין, 642; אברהם מאיר הברמן, הדפוס העברי בטרנופול, עלים לביבליוגרפיה ולקורות ישראל (וינה), שנה ב' (תרצ"ה-ו), 24—31; יוסף קלוזנר, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ב, ירושלים 1952, 290; Raphael Mahler, "The Hebrew Almanacs of Joseph Perl: A Sidelight on the Haskalah", Journal of Jewish Bibliography, Vol. 3 (1942), pp. 22-31, 75-83. (ובעברית: מהלר, רפאל, "לוחות השנה ליוסף פרל (לתכסיסי התעמולה של ההשכלה)", הנ"ל, החסידות וההשכלה, מרחביה 1961, 187—208); גלבוע, 57—59; פלאי, משה, 'לוחות השנה ציר נאמן (1814—1816) של יוסף פרל', הנ"ל, בכורי העתים – ביכורי ההשכלה: מפתח מוער לבכורי העתים, כתב העת העברי של ההשכלה בגליציה (תקפ"א—תקצ"ב), ירושלים: מאגנס, 2005, 31—43.

 

גאות שלהם. ועוד בו כמה דברים טובים ומועילים. כמו הלוח מזריחת ושקיעת החמה. רשימת הימים אשר במדינת רוסיא מקומות המשפטים סגורים. וכדומה: ונוסף לזה לוח הלב, אשר כל קורא בו ימצא מרגוע לנפשו. ברשיון הצענזור, פה טארנאפאל

תקע"ה:

השער הראשי: ציר נאמן לשנת חמשת אלפים תקע"ה לבריאת עולם לחשבון עם ישראל, עם לוח נוצרי רומא, ולוח יונים ורייסען עם ימי חגיהם. ועוד בו כמה דברים טובים ומועילים: כמו הלוח מזריחת ושקיעת החמה. ליקוי החמה והלבנה אשר יראה בשנה הזאת, ואף מנהגים כוללים ופרטים מכל השנה:  ונוסף לזה לוח הלב, אשר כל קורא בו ימצא מרגוע לנפשו, ברשיון הצענזור, פה בית לחם [טרנופול]

תקע"ו:

השער הראשי: ציר נאמן לשנת תקע"ו, לוח השנה משנת חמשת אלפים תקע"ו לבריאת עולם לחשבון עם ישראל, עם לוח נוצרי רומא, ולוח יונים ורייסען עם ימי חגיהם. ועוד בו כמה דברים טובים ומועילים: כמו הלוח מזריחת ושקיעת החמה, ליקוי החמה והלבנה אשר יראה בשנה הזאת, ואף מנהגים כולים ופרטים מכל השנה:  ונוסף לזה לוח הלב, אשר כל קורא בו ימצא מרגוע לנפשו, ברשות הצענזור, פה טארנאפאל

תקע"ט: נותר בכתב יד: "ציר נאמן לשנת התקע"ט" (2א). "... לחשבון עם ישראל, עם לוח נוצרי רומא, ולוח יונים ורייסען עם ימי חגיהם ... ואף מנהגים כוללים ופרטים מכל השנה ... ונוסף לזה לוח הלב אשר כל קורא בו ימצא מרגוע לנפשו", טרנופול תקע"ח 1818.

חלק מן הלוח בכתיבת יוסף פרל (12ב, 14א-ב); מאוסף הספרייה הלאומית, ירושלים.

ספרותפרובסט, מנדל, 'העתונות העברית בהתפתחותה הכרונולוגית', אחיאסף, ורשה תרפ"ג,  Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 642, ;240; ; אברהם מאיר הברמן, הדפוס העברי בטרנופול, עלים לביבליוגרפיה ולקורות ישראל (וינה), שנה ב' (תרצ"ה-ו), 24—31; יוסף קלוזנר, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ב, ירושלים 1952, 290; Raphael Mahler, "The Hebrew Almanacs of Joseph Perl: A Sidelight on the Haskalah", Journal of Jewish Bibliography, Vol. 3 (1942), pp. 22-31, 75-83. (ובעברית: מהלר, רפאל, "לוחות השנה ליוסף פרל (לתכסיסי התעמולה של ההשכלה)", הנ"ל, החסידות וההשכלה, מרחביה 1961, 187—208); גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 57—59;; פלאי, משה, 'לוחות השנה ציר נאמן (1814—1816) של יוסף פרל', הנ"ל, בכורי העתים – ביכורי ההשכלה: מפתח מוער לבכורי העתים, כתב העת העברי של ההשכלה בגליציה (תקפ"א—תקצ"ב), ירושלים: מאגנס, 2005, 31—43.

Object type: 
Periodical