די ערשטע געשיכטע פון יידישן טעאטער: צו ד"ר י. שיפערס ווערק

Author: 
שצקי, יעקב
Title: 
די ערשטע געשיכטע פון יידישן טעאטער: צו ד"ר י. שיפערס ווערק
Published in: 
פילאלאגישע שריפטן, 2, 215—264
Publisher: 
ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1928
Publication Language: 
Remarks: 

On Ignacy Schiper's book 'געשיכטע פון יידישער טעאטער-קונסט און דראמע, פון די עלטסטע צייטן ביז 1750', 1—2 .