דורך די ברילן: צוועלף האלצשניטן צו משלים פון אליעזר שטיינבארג

Author: 
קולניק, ארטור
Title: 
דורך די ברילן: צוועלף האלצשניטן צו משלים פון אליעזר שטיינבארג
Publisher: 
יידישער שולפאריין
Publishing place: 
צ'רנוביץ
Date: 
1928
Publication Language: