אנטיגנוס': א פראגמענט פון א ראמאן אין 4 טיילן, וואס איז געשריבן אין יאר 1833, אין יידיש

Author: 
ויינלז, ישראל
Title: 
אנטיגנוס': א פראגמענט פון א ראמאן אין 4 טיילן, וואס איז געשריבן אין יאר 1833, אין יידיש
Published in: 
יידישער ליטערארישער קאלענדער, 3 (1924), 114—126
Publishing place: 
לבוב
Date: 
1924
Publication Language: 
Remarks: 

Includes an introduction dealing with the translator, Joseph Perl