אבל כבד, על מות ידידי מנוער רע כאח לי ה"ה האברך היקר, חוטר מגזע אפרתים המשכיל השלם סופר מהיר דובר צחות הר"ר שלום מילגראם נ"ע אשר ג

Author: 
לנדא, מנחם מנדל
Title: 
אבל כבד, על מות ידידי מנוער רע כאח לי ה"ה האברך היקר, חוטר מגזע אפרתים המשכיל השלם סופר מהיר דובר צחות הר"ר שלום מילגראם נ"ע אשר גוע ונאסף אל עמיו בשנת ז"ך לימי חייו שנת בא עת ספוד לפ"ק
Published in: 
כוכבי יצחק, 29 (1863), 90—93
Publishing place: 
וינה
Date: 
1863
Publication Language: 
Remarks: 

Poem