אבל משה: הוא הספד מר על הגאון [...] משה סופר [...] ועל שני גדולי הדור אשר נאספו עמו בשנה הזאת הגאון [...] שלמה [...] אב"ד דק"ק ווא

Author: 
קלוגר, שלמה
Title: 
אבל משה: הוא הספד מר על הגאון [...] משה סופר [...] ועל שני גדולי הדור אשר נאספו עמו בשנה הזאת הגאון [...] שלמה [...] אב"ד דק"ק ווארשא והגאון ... יעקב אורנשטיין [...] אב"ד דק"ק לבוב והגליל [...] אשר קונן עליהם בבהכ"נ הגדולה בק"ק בראד [...] שלמה קלוגר [...]
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1843
Publication Language: