מחבר כותר שנהמיין בסדר עולה
גורדון, יהודה לייב מזמור לתודה: לידידי שאהבה נפשי, כבודי ומרים ראשי החכם הגדול והמליץ הנפלא גבר תמים ואדם המעלה, הר"ר מאיר לעטטעריס נ"י, ביום שלחו לי 1862
לוצטו, שמואל דוד מכתב 1862
דוקס, יהודה לייב מזמור לתודה: לכבוד החכם [...] שמחה פינסקער נ"י כעת בעיר וויען, אשר כבדני בספרו ליקוטי קדמוניות [...] חנוכה שנת תרכ"א לפ"ק 1861
קליין, שלמה זאב האמת והשלום אהבו, אגרת אל כבוד הרב הגדול החוקר המפואר מוה"רר שלמה יהודה ליב הכהן רפאפורט נר"ו בק"ק פראג יע"א 1861
שטרן, מנדל רחשי לב והגיון 1861
הרמלין, משה אריה ליב ספר החולץ: חלק מספרי הכולל "מגן הדת", לחלץ מבית יעקב את אבני הנגע, הם המה דברי החלוץ המחרף את דת קדשנו [...] 1861
סוחסטוב, גבריאל מצבת קודש, הוא זכרון צדיקים: ספר זכרון לכל הגאונים והקדושים שרי התורה אשר למשמרת לפני ה' בבית מועד לכל חי העתיק יומין פה עיר לבוב 1860
בוס, מרדכי, שלוסברג, יעקב הכהן תולדות המחבר 1860
ספרלינג, יעקב ה. שי תודה: אשר הובלתי לכבוד ידידי [...] הרופא [...] החכם החוקר הנעלה משורר נשגב ומליץ רם ונשא בלשון אשכנז נודע לתפארת בספריו היקרים, 1860
זילברמן, אליעזר ליפמן חדשות – אוסטריה 1860