ווילנער 'ניי-טעאטער און זיין ערשטע אויפפירונג – פ. בימקא: 'דעמבעס', פיעסע אין 3 אקטן. רעזשי: ד"ר מיכאל וייכערט [...]

מחבר: 
מרק, אהרן
כותרת: 
ווילנער 'ניי-טעאטער און זיין ערשטע אויפפירונג – פ. בימקא: 'דעמבעס', פיעסע אין 3 אקטן. רעזשי: ד"ר מיכאל וייכערט [...]
פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 14, כרך 13, חוברת 40 (698), 1.10.1937, 643—644
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1937
שפה: