בין הלכה להשכלה: מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות

מחבר: 
פרידלנדר, יהודה
כותרת: 
בין הלכה להשכלה: מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות
מוציא לאור: 
אוניברסיטת בר-אילן
מקום פרסום: 
רמת-גן
תאריך: 
2004
שפה: 
הערות: 

קובץ מאמרים, שהופיעו בעבר וכעת עודכנו והורחבו, בהם המתייחסים כאלה המוקדשים במלואם או בחלקם למחברים יצחק ארטר, יהושע השל שור, יהודה לייב מיזס, מאיר לטריס, יוסף פרל ושמואל יוסף עגנון:
17—34: 'מבוא: הרקע ההגותי וההיסטורי לספרות העברית במזרח-אירופה במאה הי"ט' (בגרסה מוקדמת: 'הרקע ההגותי וההיסטורי של הספרות העברית במזרח-אירופה במאה הי"ט', דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך 8, חוברת 10, ירושלים 2000, 187—200): כולל התייחסויות לחיבוריהם של ארטר (20—21, 33), שור (20—22), מיזס (24—27) ולטריס (28—29). 93—119 – 'עכבות הלכתיות ותפקודן בהתפתחותה של הסאטירה העברית החדשה' [בגרסה מוקדמת: בד"ד, 1 (קיץ תשנ"ה), 35—48]: כולל על דרכי הסתמכות מיזס ב'קנאת האמת' בביקורתו נגד החסידות על הרב יעקב עמדין (108—117). 120—137 – 'מקומה של ההלכה בספרות ההשכלה: היחס לרמב"ם כפוסק' (בגרסה מוקדמת: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ה (תשמ"ו), 349—362): כולל התייחסות ל'קנאת האמת' של מיזס (126—127, 134—136). 138—177 – 'מעמדה של 'אמונת חכמים' בסאטירה העברית במאה התשע-עשרה' (בגרסה מוקדמת: 'ערעור מעמדה של 'אמונת חכמים' באספקלריה של הסאטירה העברית במאה התשע-עשרה', דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, ג', תשל"ז, 363—376): כולל את תתי-הפרקים הבאים: א. ''אמונת חכמים' בסאטירה של פרל' (142—151); ב. ''אמונת חכמים' בסאטירה של יצחק ארטר' (151—160); ג. ''אמונת חכמים בסאטירה של יהושע השיל שור' (160—172). 323—351 – החלק 'שמואל יוסף עגנון (1887—1970)': 325—335 – 'שקיעי הלכה ותפקודם בתשתית הסיפור 'והיה העקוב למישור' מאת ש"י עגנון' (גרסה מוקדמת: לוז צבי ויהודה פרידלנדר (ע'), על 'והיה העקוב למישור – מסות על נובלה לש"י עגנון, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ג, 211—219). 336—351 – 'המארג הסאטירי בסיפורים 'הצפרדעים' ו'מזל דגים' מאת שי"י עגנון' (גרסאות מוקדמות: 'המארג הסאטירי ב'עיר ומלואה' לש"י עגנון – הערות לסיפורים 'הצפרדעים' ו'מזל דגים', הארץ, תרבות וספרות, 26.9.1973; ברזל הלל (ע'), שמואל יוסף עגנון: מבחר מאמרים על יצירתו, עם עובד וקרן תל-אביב לספרות ולאמנות, תל-אביב תשמ"ב, 392—401). > ביקורת על הקובץ: דבי-גורי ליליאן, 'בין הלכה להשכלה: יהודה פרידלנדר, בין הלכה להשכלה, מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות, אוניברסיטת בר-אילן, 2004', הדור, 1 (2006), 142—145.