לימודי יהדות גליציה ובוקובינה: תוכנית הלימודים תשע"ט

סמסטר א

ד"ר יהודית קאליק (האוניברסיטה העברית), מזרח אירופה עד חלוקות פולין

תאור הקורס

ד"ר אליעזר ברודט (אוניברסיטת תל-אביב), בשולי השלחן ערוך: למדני גליציה במאות 17-16

תאור הקורס

 

סמסטר ב

ד"ר יהודית קאליק (האוניברסיטה העברית), ה'שטעטל' בממלכת פולין-ליטא – דימוי ומציאות 

תאור הקורס

ר' יצחק רוזנבלום (פרויקט עד הנה), ישן וחדש בלמדנות הגליצאית במפנה המאה ה-19

תאור הקורס

 

 

Attached files: