Donations for unemployed in Palestine – a report from Jewish gathering

Author: 
Pow. Kom. P.P. Elsner
Date: 
January 27, 1927
Archive: 
CAHJP Hm2/8651.1 +ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 404
Original text: 

 

p.18

 

Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Bohorodczanach.

 

Odpis

 

Lp. 68/Taj/27

Zgromadzenie żydowskie sprawozdanie

* a to akcję celem składania datków na bezrobotnych w Palestynie.

Do Starostwa w Bohorodczanach

 

Bohorodczany, dnia 27/I 1927.

   W wykonaniu tamt. polecenia L: 2081/3. z dnia 23/ stycznia 1927 zgłaszam, że dnia 23/I br. Odbyło się w bożnicy w Bohorodcznach zgromadzenie żydowskie na którem zebranych yło około 50 osób przeważnie z młodzieży żydowskiej. Zgromadzenie to zagaił Ozjasz Weiss z Bohorodczan przedstawiając cel tego zgromadzenia. Nastepnie przemawiał  Fischel Weber delegat lwowskiej egzekutywy sjonistycznej  Ezra / Pomoc dla emigrantów/ który w języku hebrajskim przedstawił zgromadzonym ciężkie połozenie gospodarcze wychodźców żydowskich w Palestynie a w szczególności rzemieślników i robotników, którzy z powodu zastoju i kryzysu gospodarczego znajdują się w bardzo ciężkim położeniu. By ich zachować od wpływów komunistycznych i zachować dla idei sjonistycznej należałoby im dacćmożliwość pracy na roli i w tym celu koniecznem staje się wykupowanie ziemi w Palestynie dla obdzielenia nią warstw robotniczych i rzemieślniczych. Do wykonania tego planu egzekutywa nie ma odpowiednich funduszów i takowe musi złożyć naród żydowski, a w szczsególności młodzież, której sprawa palestyńska szczególnie na sercu leżeć powinna i właśnie młodzież ta musi się zająć ciągłą i bezustanną zbiórką ofiar na wykup ziemi w Palestynie.

    Mówca nadmienił, ze w prawdzie egzekutywa ma fundusze na wykup zimie w Palestynie, oraz na udzielenie pomocy emigrantom, jednak fundusze te nie pozwalają przyjść obecnie z doraźną pomocą dla bezrobotnych emigrantów żydwoskich w Palestynie, którzy wskutek tego narażeni są bardzo na wpływy komunistyczne.

    W dalszej swej mowie , mówca z uznaniem podniósł zrozumienie tej sprawy przez społeczeństwo żydwoskie w Małopolsce, która pod tym względem wyprzedziła wszystkie inne dzielnice Państwa Polskiego, gdyż Małoposka przoduje  w ruchu sjonistycznym, albowiem prawie cała ludnosć żydowska Małopolski skupia sie pod sztandarem sjonistycznym.

     Na zakończenie mówca apelował ponownie wzywając do intenzywnej [sic] pracy przy zbieraniu ofiar na uchodztwo palestyńskie. Na czele akcji  [?] stanęli w Bohorodcznach: kandydat adwokacki Dr. Leon Bier, kupiec Ozjas Weiss, Zygfryd Streifler i Wellman Mozes.-

   Zgromadzenie odbyło się zupełnie spokojnie, spraw natury politycznej nie poruszano wcale.

 

Pow. Kom. P.P. Elsner wr.

English translation: 

Abstract:

HM2/8651.1

p.18  

The action to collect donations for unemployed in Palestine – a report from Jewish gathering submitted to the Starosty of Bohorodczany by the District Headquarters of State Police.

No. 68/Taj/27 (probably confidential)

January 27,  1927. 

On January 23, 1927 a gathering took place in the Jewish prayer house. There were about 50 people, mostly youth. Ozjasz Weiss presented the goal of the meeting. The key speaker was Fischel Weber – a representative of the Lvov Zionist Executive "Ezra" /Help for Emigrants/. He spoke in Hebrew about the difficult economic situation of the Jewish emigrants in Palestine, especially artisans and simple workers. He claimed that in order to improve their situation and maintain their Zionist zeal (as well as protect them from Communist influences) "Ezra" needed to buy lands for them and allow them to work in agriculture. Yet, since "Ezra" has limited resources, Jewish nation should donate necessary sums and Jewish youth should carry out this idea by steady collection of contributions. The speaker gave an example of similar action in Little Poland, where majority of Jews were Zionists.

   

 Following people agreed to lead the action in Bohorodczany:  Dr. Leon Bier (a lawyer-candidate),  Ozjasz Weiss (a merchant), Zygfryd Streifler and Mozes Wellman

    

This report was submitted by the Starosty to the Voivode, who in turn forwarded it to the Ministry of Interior in Warsaw

CAHJP Card: 
Sprawozdania i statuty dotyczące zgromadzeń lud...