Zhovkva

שם באוקראינית: 
Жовква [Zhovkva]
שם בפולנית: 
Żόłkiew
שם ביידיש: 
זאָלקוואַ (Zolkva)
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
Lviv Region