Ushche Zhelone

שם באנגלית: 
Ushche Zhelone
שם באוקראינית: 
Устя Зелена
שם בפולנית: 
Uście Zielone