Ushche Biskupe

שם באנגלית: 
Ushche Biskupe
שם באוקראינית: 
Устя
שם בפולנית: 
Uście Biskupie