Kzhyvche Gurne

שם באנגלית: 
Kzhyvche Gurne
שם באוקראינית: 
Кривче
שם בפולנית: 
Krzywcze Gόrne