מגד ירחים

Заголовок: 
מגד ירחים
Subtitle: 
כולל פרי מחקריי, למודיי, מדותיי, הגיוניי, מוסריי, מליצה ושיר, אשר הנצו ציץ וגמלו פרי הדר על תלמי חכמים ונבונים בגן שפת עבר, לשעשועי חכמי לב, ונבצרו בעתם
Editor/Editors: 
יוסף כהן-צדק
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
E. Winiarz, M.F. Poremba
Published from: 
1855
Published until: 
1857
Мова: 
Description: 

A religious maskilic anthology. Planned as a monthly publication. The editor stressed his desire to cultivate Hebrew and the importance of writing in Hebrew. The front page was half in Hebrew and half in German. Included articles, especially related to Torah, exegesis/interpretation and language, poetry, letters, and obituaries. Its some 35 contributors were mostly from Galicia, and the rest were from Germany, Italy, Vienna, Austria, Moravia, and Russia. Four issues appeared. 

Remarks: 

     חוברת 1, 1855:

III – [...] – 'מבוא'

6 – כהן-צדק, יוסף – 'לעמת הספר מחברת הקדש יאיר נתיב לשון כנגה בחצי חדש' – שיר.

1—5 – לטריס, מאיר – 'כבוד נדיב' – על פטירת הברון שלמה רוטשילד בפריז

5—10 – לוצטו, שמואל דוד – 'בקורת על ספר ארחות חיים לר' אהרן הכהן, חלק שני כתיבת יד (התחלה)

11—12 – לנגבנק, אלכסנדר – 'שירה חדשה, לאחרית שנת תרט"ו וראשית שנת תרט"ז לפ"ק'

12—17 – פולק, חיים יוסף, טרביץ': 12—13 – 'מכתב אהבה' – לעורך; 13—17 – 'דרוש לשבת פרשת בראשית'

17—18 – פישמן, נחמן יצחק, לבוב – 'ביאור איזה מדרשים סתומים'

18—21 – 'המגפה (נעתק ממשלי לאפאנטען)'

21—24 – מוהר, אברהם מנדל – 'כבוד חכמים ינחלו'

24 – בוס, מרדכי – 'מכתב ידידות', לעורך

25—31 – סטרליסקר, מרדכי – 'אלמות שבלים בשדה ישרון, הנה ענינים מענינים שונים, [...] מנחה אל מאהבי שפת קדש ודורשי תושיה' (המשך בחוברת 2, 98)

31—33 – מונדשיין, זליג צבי, בולחוב – מכתב לעורך

34 – נטקס, אברהם – 'וזאת ליהודה: לכבוד הרב הדרשן [...] יהודה ליב לעוו נ"י בהפרדו מאתנו'

35—37 – פישמן, נחמן יצחק – 'כהנים המברכים' – שיר, מקובץ שיריו 'קול התור'

37—39 – אנסר, משה צבי – 'משפט צדק' – מכתב לגדליה ברכר

39—40 – יל"ר [נפתלי מנדל שור] – 'משלי מוסר'   

41—42  – מונדשיין, זליג צבי – 'תהלת דוד בן ישי ותפלותיו: העתקה חפשית'

43—49 – בובר, שלמה, לבוב – 'באורי מלות זרות וקשות בתרגומים ארמיים' (התחלה)

50—51 – בלוך, שמשון – מכתב לאביו

51—52 – גולדבוים, משולם זלמן – 'המליצה מדברת לעומת המחברת' – שיר

53—58 – הע' – 'גרש ירחים'

חוברת שניה, 1856

עמוד הכריכה הקדמי – עבד נאמן להשפה העבריה, 'ידיעות בתחלה'

59—64 –איסרלס, משה – 'קרני רא"ם: הגהות [...] רבינו משה איסרלש זצ"ל על גיליון ספר המזרחי לאבי הפרשנים והמבארים רבינו אליהו מזרחי זצ"ל' (נשלח ע"י זלמן חיים הלברשטם)

65—68 – 'הליכות שב"א' (נשלח ע"י יצחק מנקס)

68—73 – לוצטו, שמואל דוד – 'בקורת על ספר ארחות חיים לר' אהרן הכהן, חלק שני כתיבת יד' (המשך)

73—81 – זקש, שניאור, ברלין – 'אלה דברי הברית': מכתב לעורך

81—84 – פולק, חיים יוסף – 'דרוש לפ' נח'

84—86 – איש הורוויץ, אלעזר, וינה – 'זכרון אליעזר' – מכתב לעורך

86—87 – רפפורט, דוד, לבוב – 'על ראשית השנה, שנת תרט"ז לפ"ק' – שיר

88—91 – מוהר, אברהם מנדל – 'שבועת בני יעקב' (התחלה)

92—94 – בובר, שלמה – 'באורי מלות זרות וקשות בתרגומים ארמיים' (המשך)

95—97 – פישמן, נחמן יצחק, לבוב – 'קץ ליגון' - שיר

98—103 – סטרליסקר, מרדכי – 'אלמות שבלים בשדה ישרון' (המשך)

103—105 – פרנקל, שלמה – 'השיחה סבי דבי אתונא עם ריב"ח'

106—116 – העורך – 'מות ישרים, מצבת עולם לגאון צבי חיות לפ"ק'

116—118 – מימון, מאיר יהודא – 'מבקש נרדף' – מכתב לבנימין אפשטיין

118—119 – גלוז, צבי הירש מנדל – 'הגות לב תבונות', ו'מכתם'

120 – גולדבוים, משולם זלמן – 'גמול לרשע'

121—122 – פלק, יואל, סטניסלב, 'תוחלת ממושכה'

122—123 – שפרלינג, יעקב צבי, לבוב – 'קול בוכים' – על פטירת יעקבקא רפפורט, בלבוב

124—127 – העורך – 'ארחץ בנקיון כפי'

חוברת שלישית, 1856

כריכה קדמית פנימית – העורך – 'שפת אמת'

129—130 – העורך – שיר והקדמה בגרמנית 

131 – העורך – 'מבשרת' – הקדמה

132—133 – העורך – תפילה לשלום הקיסרית אליזבת

134—156 - העורך – 'יוצע לרבים'

156—161 – לוצטו, שמואל דוד, 'בקרה לספר תולדות רבינו זרחיה הלוי, מלאכת החכם יעקב רייפמאן'

162—169: 162—166 – רזיא"ל [זכריה ישעיהו יולס, למברג] – 'יותירך ד' לטובה' – מכתב למשה מונטיפיורי; 167 – תשובות מונטיפיורי ואליעזר הלוי; 168—169 – מכתב מיולס, לגיסו.

169 – אייכנבוים, יעקב– 'הקבר' – שיר

170—172 – זקש, שניאור – 'מאמר השכל על עפר מאמר השכל'

173—174 – לאנדי, בנימין זאב, דרזדן – פצעי אוהב – מכתב לישראל בהמר

174—176 – זקש, שניאור – 'חופש מטמונים: העתק מס' של ר' סעדיה גאון', בהעתקת משה שטיינשניידר

176—177 – צווייפל, אליעזר – 'אהב כסף לא ישבע כסף' – שיר

177—181 – פולק, חיים יוסף – 'דרוש לשבת פ' לך'

182—183 – איש הורוויץ, אליעזר, וינה – 'מדרש לפירושים'

184 – שיפר, פינחס – 'עט סופר מהיר' – תגובה למאמר מחוב' 1, של ידידו נתן יצחק פישמן

185—191 – סטרליסקר, מרדכי – 'אלמות שבלים בשדה ישרון' (המשך)

192—198 – פרנקל, שלמה, סטניסלב – 'אבל אב קדר' – מכתב לעורך

מחברת רביעית, 1857:

כריכה צהובה – מגד ירחים, מכתב עתי, יסודתו בהררי קדש, ירח יקר הולך להאיר כתובי כתבי הקודש, נר לרגלי שני התלמודים ואור לנתיבת מדרשי חז"ל וספרי בעלי אסופות עפ"י דרכי הבקרת האמתית, גם מגד מליצה ושיר להרים קרן התורה, לנשא דגל הדת ונס השפה העברית

2 – מכתבי הצטדקות והבטחה מצונץ ופרנקל – בגרמנית;

3—4 – העורך – 'גפן בוקק' – שיר

5—7 – לוצטו, שמואל דוד – 'פזמון לפורים לר' זרחיה הלוי, לאחר קריאת המגלה'

7—12 – העורך – 'נר למאור: שתי הערות לשיר פורים מרבינו זרחיהו הלוי בעל המאור'

12—20 – 'המשנה למלך ושר צבא"ו ושני שלישיהם' – הגהות, השגות והערות ממחברים שונים

20—34 – העורך – 'זכרון לראשנים וגם לאחרונים'

35—36 – ברלין, ישעיהו, 'אוצר נחמד'; כהן-צדק, יוסף, 'אומר השכחה (הערה למאמר הנ"ל)'

37—38 – רב וגדול ביהודה [שלמה יהודה רפפורט] – 'איפא היית ביסדי ארץ?: העתקה משירי שיללער'

38—42 - ימ"ז [יחיאל מיכל זקס], ברלין – משיב כהלכה – מכתב למאיר יהודא מימון

42—45 – יולס, זכריה ישעיהו – מסע ישעיהו – מכתב לידיד

46 – אייכנבוים, יעקב – 'קול יעקב' – שיר

47—50 – מוהר, אברהם מנדל – 'חוק לישראל' (המשך) 

51— 53 – פרנקל, שלמה – 'שיחת סבי דבי אתונא עם ריב"ח' (המשך)

54 – פישמן, נחמן יצחק, לבוב – 'גל עד' – שיר

54—56 – קצנלין זון, שאול, וילנה – 'גבעת שאול'

57—58 – אנסר, משה צבי – 'מכתב', לתלמידו

58—59 – בובר, שלמה – הערות והגהות לשבע מסכתות קטנות ירושלמיות, אשר בארם והוציאם לאור [...] רפאל קירכהיים (פראנקפורט תרי"א)'

60—61 – מודלינגר, שמואל – 'בקורת ובאור כתובי תנ"ך ודברי הראב"ע'

62—63 – רפפורט, דוד – 'שיר תודה' – לכבוד לודביג פיליפסון, ביובל ה-25 שנים לפעילותו הרבנית

63—64 – העורך – 'ברכה משולשת לראש פיליפזאהן'

65—57 – שפרלינג, יעקב צבי, לבוב – 'יללת קשה יום' – שיר

67—68 –בהק, יהודה, וילנה – 'נאוה קודש'

68—70 – הע' – 'גרש ירחים' (המשך)

71 – פלאי – 'לקט שבלים'

71—72 – העורך – 'ברכת המוגמר'

72 – וולף, מיכל – 'אל חכמי עמי'   

ספרות: כהן-צדק, יוסף, 'פרוזדור', אוצר חכמה, 1, לבוב תר"ך, 2—21; Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 406; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 110—111.  

 

Object type: 
Periodical