400 יאהר זינט אין פוילן איז געדרוקט געווארען דאס ערשטע העברעאישע בוך

Title: 
400 יאהר זינט אין פוילן איז געדרוקט געווארען דאס ערשטע העברעאישע בוך
Published in: 
טיגל זליג (ע'), פוילישע אידען, 3 (1935), 47—49.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1935
Publication Language: 
Remarks: 

[400 years since the printing of the first book in Hebrew in Poland]
About the beginning of the Hebrew print in Krakow

Community: