מחבר כותרמיין בסדר יורד שנה
תולדות אדמור"י באבוב: א. [...] מהר"ש מבאבוב, מייסד השושילתא. ב. [...] רבי בן ציון הלברשטם הי"ד [...] ג. פרטי מאורעותיו בעמק הבכא ש 1981
תולדות אדמור"י באבוב: א. [...] מהר"ש מבאבוב, מייסד השושילתא. ב. [...] רבי בן ציון הלברשטם הי"ד [...] ג. פרטי מאורעותיו בעמק הבכא ש 1981
תולדות אדמור"י באבוב: א. [...] מהר"ש מבאבוב, מייסד השושילתא. ב. [...] רבי בן ציון הלברשטם הי"ד [...] ג. פרטי מאורעותיו בעמק הבכא ש 1981
מרגליות, נתן תולדות אור עולם, לתולדות המחבר 1990
רוקר, יהושע תולדות אנשי שם: די לעבענס געשיכטע פו דעם גאון ומקובל ר' שניאור זלמן לאדיער, די אונגארישע גאונים ר' משה טייטעלבוים, ר' יקותיאל יהוד 1939
רוקר, יהושע תולדות אנשי שם: די לעבענס געשיכטע פו דעם גאון ומקובל ר' שניאור זלמן לאדיער, די אונגארישע גאונים ר' משה טייטעלבוים, ר' יקותיאל יהוד 1939
גלבר, נתן מיכאל תולדות בית המדרש לרבנים בוינה 1956
סולובייצ'יק, מנחם וזלמן רובשוב [שז"ר] תולדות בקרת המקרא: סדר ראשון למדעי המקרא 1925
מודלינגר, חיים דב תולדות גדולי ישראל: הגאון רבי יוסף שאול נאטענזאן זצ"ל (האבד"ק לבוב, משנת תרי"ז-תרל"ה) 1930
זינגר, מנדל תולדות דורנו באור רמיה: למקרא ה'אני מאמין' של רפאל מהלר 1954