מחבר כותר שנהמיין בסדר עולה
שטרן, מנדל ציון אזכרה לכבוד נשמת ידידי החכם המליץ המפואר כ"ש מאיר הלוי לעטטעריס נ"ע, נאסף ביום א' ר"ח סיוון תרל"א לפ"ק 1872
המשבי"ר [מתתיהו שמחה רבנר] שיר זהב. למנצח בנגינות קדש. גבר חכם בעוז המליצה והשיר, המאיר בחכמתו לבני ישורון. הנודע לשם ולתהלה בכל קצוי הארץ בשם גאטהע העברי. א 1872
כנף רננים: חלק שני מאת נתן נטע סאמועלי, לבוב תרל"ב 1872
דורנצווייג, אהרן בקורת ספרים: כנף רננים ח"ב מאת נטע סאמועלי לעמבערג 1872 1872
קורן, יעקב חיים יד שולחה לכבוד ידידי החכם המליץ והמשורר השלם מוה' מתתיהו שמחה ראבנער נ"י, מורה ראשון בבית הספר לקע"י יאססי! 1872
גרינברג, יהודא [מכתב על בנימין וולף אהרנקרנץ, בעקבות הופעת ספר שיריו 'שפה ישנה'] 1871
גרינברג, יהודא [מכתב על בנימין וולף אהרנקרנץ, בעקבות הופעת ספר שיריו 'שפה ישנה'] 1871
מילר, דוד היינריך בקרת הפסיקתא. היא אגדת ארץ ישראל מיוחסת לרב כהנא. יצאה עתה פעם ראשונה על ידי חברת מקיצי נרדמים ממני שלמה באבער מלבוב 1871
פישר, יעקב עסטרייך: נייטרא 1871
ארליך, יעקב בן דוב קול קורא 1871