ספר שבחי ר' מאיר: פון דעם הייליגען צדיק [...] ר' מאיר מפרעמישלאן [...] זיינע גרויסע נסים [...]

Publication title: 
ספר שבחי ר' מאיר: פון דעם הייליגען צדיק [...] ר' מאיר מפרעמישלאן [...] זיינע גרויסע נסים [...]
Publication Language: