ספר גנזי נסתרות

Title: 
ספר גנזי נסתרות
Subtitle: 
בו נאספו העתקות מתוך כתבי יד עם הערות מאת חכמי זמננו
Editor/Editors: 
יוסף יצחק קובק
Publishing place: 
Bamberg
Typography: 
Druck der Schmidt'schen Officin in Bamberg
Published from: 
1868
Published until: 
1878
Language: 
Description: 

Four volumes with annotated early rabbinic texts

 

Remarks: 

כולל כותר בגרמנית:  Ginse Nistaroth: Handschriftliche Editionen aus der Jüdischen Literatur

קובץ ראשון ושני, תרכ"ח 1868 (דפוס שמידט), קובץ שלישי – תרל"ב 1872 (דפוס שמידט); קובץ רביעי, תרל"ט  1878(ודפוס ר. מ. שולץ)

תוכן:

קובץ ראשון:

I - IV – הקדמה.

א-נו – 'שאלות ותשובות' – לפי כתב יד שהעורך קנה באמסטרדם.

קובץ שני:

1—31 – 'אגרת (וכוח) ר' יעקב מוויניציאה', עם הערות מהעורך.

32—34 – 'הערות נוספות', מהעורך

35—37 – 'סליחה לעצירת גשמים', עם הערות מהמו"ל

38—44 – 'פירוש על מדרש ר' ישמעאל בי"ג מדות שהתורה נדרשת לה"ר שלמה יצחקי ז"ל', עם הערות העורך

45—55 – 'וכוח טורטושא', עם הערות שזח"ה

56—60 – 'חמשה פיוטים קדמונים', עם הערות ח"י גורלנד והעורך

61—64 – 'שאלות ותשובות' (המשך), עם הערות מהעורך.

קובץ שלישי:

1—4 – 'מעשה של ר' שמעון הגדול', עם הערות שזח"ה

4—7 – 'שתי תשובות', עם הערות מאת שזח"ה

7—10 – 'הערה נוספת', מאת שזח"ה

11—14 – 'פיוט [...] לנעלה דון משה נתן צבי', נעתק ונשלח מאת גבריאל פולק

14—25 – 'קינים והגה והי, נלקטים מכ"י אחד', עם הערות מהעורך

26—30  – 'לקוטי בתר לקוטי (נוספות למאמר הנ"ל)', מאת העורך

30—71 – 'שערי דיני ממונות ושערי שבועות בחרוז ובמשקל לרבינו האי גאון זצ"ל', יוצא ע"י שזח"ה

71—79 – 'שאלות ותשובות' (המשך), עם הערות מהעורך

79—80 – 'מזכרת יוסף: הודעות מתוך כ"י', מאת העורך

81—109 – 'ספר עזרת נשים: הקדמה לס' 'עזרת נשים'', מאת שזח"ה

109—112  – 'מזכרת יוסף: הודעות מתוך כ"י'' (המשך), מאת העורך

113—128 – 'מכתב ר' דוד ראש הגולה [...] ומכתבי רק שמואל בר' דניאל הכהן ראש הישיבה', בההדרת שזח"ה

129—141 – 'פרק מספר לוית חן לר' לוי בן אברהם בן חיים [...]', עם הערות מש"ש והעורך

141—144 – 'שאלות ותשובות' (המשך), מאת העורך

145—184 – 'מלחמת הדת: קבוצת מכתבים בעניני המחלוקת על ספר המורה והמדע', עם הערות ממש"ש, שזח"ה והעורך

185—194 – 'מאמר על המדות והמשקלות לר' יוסף בר' יהודה [...] (יוסף בן עקנין)', עם הערות מהעורך

194—200 – 'אחרית דבר (תקונים והערות למאמרים המובאים בקובץ הזה)', מהעורך 

קובץ רביעי:

1—72 – 'מלחמת הדת: קבוצת מכתבים בעניני המחלוקת על ספר המורה והמדע יוצאים לאור בפעם הראשונה', עם הערות ממש"ש, שזח"ה והעורך (המשך)

73—78 – 'דבר תורה', בדבר כתיבת ס"ת, עם הערות משזח"ה

78—82 – 'על השר החכם ר' בנבנשת זלה"ה בן לביא', עם הערות משזח"ה

82—88 – 'שאלות ותשובות': דרושים עם הערות מהעורך (המשך)

ספרות: גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 234.  

Object type: 
Periodical