החלוץ

Title: 
החלוץ
Subtitle: 
העובר לפני עם ישראל למלחמת הדת והתושיה
Editor/Editors: 
יהושע השל שור
Publishing place: 
Lemberg, Breslau, Frankfurt
Published from: 
1852
Published until: 
1889
Language: 
Description: 

The most radical periodical of the Galician Haskalah, and a precursor of the Russian Haskalah. Established by Osias Heschel Schorr and Isaac Erter. Schorr was the editor for decades and it became his life’s work. He published articles in each issue, and in issues nos. 7-12, the final issue, he was the only author to appear in it. 

Remarks: 

שנות הופעת החוברות: 1 – תרי"ב (ובמהדורה שנייה – תרכ"ו); 2 – תרי"ג; 3 – תרי"ז; 4 – תרי"ט; 5 – תר"ך; 6 – תרכ"ב; 7 – תרכ"ה; 8 – תרכ"ט; 9 – תרל"ג-תרל"ד; 10 – תרל"ח; 11 – תר"ם; 12 – תרמ"ז; 13 – תרמ"ט.  

ספרות: לין, 248; צמריון, 228—231; קרסל, 80; גלבוע, 105—108; חיים כהן, דוקטורט, אוניב' בר-אילן; משה פלאי, החלוץ: מלחמת הדת והתושיה, תרי"ב-תרמ"ט (1852—1889), הנ"ל, כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה, תרי"ב-תרכ"ה (1852—1889); בכורים: חכמת ישראל, תרכ"ד—תרכ"ה (1864—1865): מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה, ירושלים 2015, 23—382; כהן חיים, יה"ש וחוג החלוץ (1852—1888): הפרק הרדיקלי בתולדות ההשכלה בגליציה, דוקטורט, אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן 2009; הנ"ל, 'יהושע השל שור וחוג' 'החלוץ': הפרק הרדיקלי בתולדות ההשכלה בגליציה', שיפריס, נתן, שמואל פיינר וחנן גפני (ע'), מגלי טמירין: תנועת ההשכלה היהודית בגליציה: היסטוריה, ספרות, הגות וזיכרון, ירושלים 2022, 13—150.

הופיעה גם מהדורת צילום: החלוץ: כתב עת למחקר, בקורת וחכמת ישראל, שיצא לאור בעריכת י. ה. שור, מהדורת צילום חדשה [...] בצירוף מפתחות חדשים (מפתח הנושאים ומפתח מחברים), א-ה, מקור, ירושלים תשל"ב 1972:

א. מחברת א-ב. תרי"ב-תרי"ג.

ב. מחברת ג-ד. תרי"ז-תרי"ט.

ג. מחברת ה-ז. תר"ך-תרכ"ה.

ד. מחברת ח-ט מאמר א-ה, מחברת י' תרכ"ט-תרל"ח.

ה. מחברת יא-יג. תר"ם-תרמ"ט.

Object type: 
Periodical