די רעהאביליטאציע פון סענטימענט

Author: 
שנפר, בר
Title: 
די רעהאביליטאציע פון סענטימענט
Published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 14, כרך 13, חוברת 29 (688), 16.7.1937, 466—467
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1937
Publication Language: 
Remarks: 

About Maurycy Szymel's book, מיר איז אומעטיק