נייע ליטעראטור וועגן מענדעלע מוכר ספרים

Author: 
שולמן, אליהו
Title: 
נייע ליטעראטור וועגן מענדעלע מוכר ספרים
Published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 14, כרך 13, חוברת 19 (678), 7.5.1937, 299—301
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1937
Publication Language: 
Remarks: 

Including about Meir Wiener's book, עטיודן וועגן מענדעלע אין די זעכציקער און זיבעציקער יארן (300).