דער יודישער קלוב

Author: 
גבל, היינריך
Publication title: 
דער יודישער קלוב
Publisher: 
דאס ציוניסטישע קרייז-קאמיטע אין בוטשאטש,
Publishing place: 
בוצ'ץ'
Date: 
1908
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

About the national Jewish club that existed in the Austrian parliament between 1907-1911