Advanced search

All items in the Database

Tombstone of Shmuel Son of Yehuda ha-Levi

Tombstone date: 
August 13, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BW
Tombstone Number: 
3
Longitude: 
25.4003789
Latitude: 
49.0636193
Sizes: 
Height:95;Width:60;Thickness:22
Epitaph text: 

נפטר ג אלול תרעה
פנ איש תם וישר
מר שמואל בר
יהודא הלוי זל
אשר הגלה בעת
המלחמה מעיר
דאלינא זל
תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Libe Roze Daughter of Yaakov ha-Levi

Tombstone date: 
August 27, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BW
Tombstone Number: 
4
Longitude: 
25.4003601
Latitude: 
49.0636322
Sizes: 
Height:124;Width:59;Thickness:21
Epitaph text: 

פנ האש הצנוע והישר
ליבא רוזא בר יעקב הלוי זל
נפ תרעה יז אלול
לבעלה היתה עטרה
ילדה שבעה ונפט
בשנת מב שנה
אז נקטפה השושנה
רחמניה היתה לבניה
והם יקוננו עליה
זרם ... ירעיפו
את קברה ....
תנצבה

:back
ליבא רוזא (בירזאנאזיער)

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Sheyndel Daughter of Zeev ha-Cohen

Tombstone date: 
August 01, 1918
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BW
Tombstone Number: 
5
Longitude: 
25.4003425
Latitude: 
49.0636407
Sizes: 
Height:98;Width:56;Thickness:15
Epitaph text: 

נפטרה כג אב
תרעח
פנ אשה צנועה
רכה בשנים עזר
בעלה אם רחמניה
מ שינדיל בת
זאב הכהן זל
תנצבה

:back
שינדיל
(בעלשטצער)

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Shlomo Zvi Silber

Tombstone date: 
1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BW
Tombstone Number: 
6
Longitude: 
25.400382
Latitude: 
49.0636232
Sizes: 
Height:118;Width:68;Thickness:20
Epitaph text: 

נפ ז אב תרעה
פנ
איש תם
וישר ...
עסקו באמונה
...
שלמה צבי
זילבר
...
תנצבה

פנ
אשה צנועה
עקרת ביתה
ואם רחמניה
הי גיטל
בת ר
שמואל
...
תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Zeev Son of Shmuel ha-Levi

Tombstone date: 
August 08, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BW
Tombstone Number: 
7
Longitude: 
25.400398
Latitude: 
49.0636333
Sizes: 
Height:98;Width:68;Thickness:19
Epitaph text: 

נפ כח מנחם אב תרעה
ר זאב בר שמואל הלוי
זה קבר ירא אלקים
אשר שמר מצות וחוקים
בעודו היה מוהל ...
במסחרו ישר ...
רב ...

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Bine Biner

Tombstone date: 
March 26, 1916
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BW
Tombstone Number: 
8
Longitude: 
25.400476
Latitude: 
49.0636974
Sizes: 
Height:153;Width:55;Thickness:21
Epitaph text: 

כא אדר שני
שנת תרעו
נפ אשה זקנה
וצנועה במעשיה
הטובים מרת
בינה במוהר
שמואל זל
תנצבה

:back
בינא
בינער

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Sime Daughter of Yitzhak Shoel

Tombstone date: 
July 15, 1919
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BW
Tombstone Number: 
8-1
Sizes: 
Height:168;Width:60;Thickness:
Epitaph text: 

נפטרה יז תמוז
תרעט
פנ אשה ישרה
אם רחמניה ויקרה
צנועה במעשיה
מרת סימע
בת מוהר
יצחק שואל
זל תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Haya Rachel Linder

Tombstone date: 
July 23, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BW
Tombstone Number: 
9
Longitude: 
25.4003047
Latitude: 
49.0636371
Sizes: 
Height:58;Width:49;Thickness:19
Epitaph text: 

נפ יב מנחם אב
שנת תרעה
פנ אשה צנוע
זקנה מרת
חיי רחל במו
יצחק אייזיק
...

:back
חיי רחל
לינדער

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Eliezer Lipe Son of Aba Meir

Cemetery: 
Community: 
Section: 
BW
Tombstone Number: 
9-1
Sizes: 
Height:55;Width:48;Thickness:
Epitaph text: 

מוה אליעזר
ליפע במוה אבא
מאיר בע נב כא
שבט תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Moshe Herlich

Tombstone date: 
July 25, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BW
Tombstone Number: 
9-2
Sizes: 
Height:53;Width:40;Thickness:16
Epitaph text: 

יד מנחם אב
תרעה
פנ איש זקן
מר משה
במוה דוב זל
...

:back
משה
הערלייך

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Haya Gitl Daughter of Shmuel

Cemetery: 
Community: 
Section: 
BW
Tombstone Number: 
6
Longitude: 
25.400382
Latitude: 
49.0636232
Sizes: 
Height:118;Width:68;Thickness:20
Epitaph text: 

נפ ז אב תרעה
פנ
איש תם
וישר ...
עסקו באמונה
...
שלמה צבי
זילבר
...
תנצבה

פנ
אשה צנועה
עקרת ביתה
ואם רחמניה
הי גיטל
בת ר
שמואל
...
תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Yute Kintzler

Tombstone date: 
June 26, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BW
Tombstone Number: 
13
Longitude: 
25.400251
Latitude: 
49.0636559
Sizes: 
Height:54;Width:57;Thickness:20
Epitaph text: 

פנ אשה זקנה ...
...
נפ (יד) תמוז תרעה

מאחור:
יוטא קינצטליר

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Yehezkel

Tombstone date: 
May 25, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BW
Tombstone Number: 
21
Longitude: 
25.4002331
Latitude: 
49.0636785
Sizes: 
Height:76;Width:61;Thickness:17
Epitaph text: 

כב אייר
תרעה
ובעלה
בצידה מ
יחזקאל
...

כב אייר
תרעה
פנ אשה
צנועה מ
...
...
דוב זל תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Sarah Zauderer

Tombstone date: 
March 18, 1928
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BX
Tombstone Number: 
1
Longitude: 
25.4002462
Latitude: 
49.0637602
Sizes: 
Height:150; Width:66; Thickness:20
Epitaph text: 

פנ אשה צנועה מרת
שרה בת המנוח ר
ישראל אברהם זל
כג אדר תרפח
שמרה דת בחנוכת בניה
רבו באלמנתה טוב מעשיה
המה יודו יפארו שבחיה
בת שמים נשמה נקיה
ישר תעל למעונותיה
אל עדן גן חדריה
אכן תחת כנפי קונך
בצל שדי שם מעונך
רב טוב צפון לישרות
המה יזכו לאור יקרות
תנצבה
back:
שרה
צוידערער

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Rivka Spodnik

Tombstone date: 
January 22, 1930
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BX
Tombstone Number: 
10
Longitude: 
25.4002254
Latitude: 
49.0637791
Sizes: 
Height:140; Width:75; Thickness:20
Epitaph text: 

פנ
נפט כב טבת תרץ
אשה צנועה
במעשיה לעניים
פרשה כפיה
מרת רבקה בת ר
מרדכי יצחק זל

ובעלה בצידה
איש תם וישר
ירא ד ושבע ימים
מוה יעקב ישראל
בר יוסף חיים הלוי
תנצבה

back:
רבקה יעקב ספאדניק

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Yaakov Israel Spodnik

Cemetery: 
Community: 
Section: 
BX
Tombstone Number: 
10
Longitude: 
25.4002254
Latitude: 
49.0637791
Sizes: 
Height:140; Width:75; Thickness:20
Epitaph text: 

פנ
נפט כב טבת תרץ
אשה צנועה
במעשיה לעניים
פרשה כפיה
מרת רבקה בת ר
מרדכי יצחק זל

ובעלה בצידה
איש תם וישר
ירא ד ושבע ימים
מוה יעקב ישראל
בר יוסף חיים הלוי
תנצבה

back:
רבקה יעקב ספאדניק

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Israel Avraham Braner

Tombstone date: 
June 10, 1927
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BX
Tombstone Number: 
11
Longitude: 
25.4002347
Latitude: 
49.0637835
Sizes: 
Height:105; Width:62; Thickness:20
Epitaph text: 

נפטר יוד בסיוון
שנת תרפז
פנ
איש ישר ונהנה
מיגיע כפיו מוה
ישראל אברהם
בן מרדכי יצחק
זל תנצבה

back:
ישראל אברהם
בראנער

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Pinchas Silberschein

Tombstone date: 
June 08, 1926
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BX
Tombstone Number: 
12
Longitude: 
25.4002431
Latitude: 
49.0637876
Sizes: 
Height:85; Width:40; Thickness:19
Epitaph text: 

נפ כב סיון תרפו
פנחס בן יהודא נ
נער בן פורת
עלה עליו הכרת
יב שנים לחייתו
נדעך נר נשמתו
תנצבה

פנחס
זילבערשיין

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Moshe Mordechai Son of Nachman

Cemetery: 
Community: 
Section: 
BX
Tombstone Number: 
13
Longitude: 
25.400257
Latitude: 
49.0638094
Sizes: 
Height:75; Width:45; Thickness:17
Epitaph text: 

פנ
איש זקן וישר
מו משה מרדכי
בן נחמן זל
תנצבה

back:
מרדכי
ורא...

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Elkana Son of Zeev

Tombstone date: 
May 02, 1926
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BX
Tombstone Number: 
14
Longitude: 
25.4002638
Latitude: 
49.0638166
Sizes: 
Height:103; Width:55; Thickness:20
Epitaph text: 

לג בעומר תרפו
פנ הבחור
בן כ לחייו
כמר אלקנה
בן זאב זל
תנצבה

back:
קנה
שיט...

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Dov Ber Son of Menachem Zeev ha-Cohen

Tombstone date: 
May 31, 1926
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BX
Tombstone Number: 
15
Longitude: 
25.40029
Latitude: 
49.0638264
Sizes: 
Height:100; Width:45; Thickness:20
Epitaph text: 

יח סיון תרפו
פנ הבחור
הנחמד דוב
בן מנחם זאב
הכהן זל תנצבה

back:
בעריס
ראסעטאלוער (?)

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Moshe Dov Hausknecht

Tombstone date: 
November 21, 1927
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BX
Tombstone Number: 
16
Longitude: 
25.4002896
Latitude: 
49.0638393
Sizes: 
Height:65; Width:45; Thickness:16
Epitaph text: 

כא חשון תרפח
פנ איש ישר
רך בשנים הלך
בלא בנים מר
משה דוב בן מ
ישראל ארי'
הלוי תנצבה

back:
משה ר
הוויזקנעכט

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Meir Sigmann

Tombstone date: 
January 10, 1927
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BX
Tombstone Number: 
17
Longitude: 
25.4001975
Latitude: 
49.0637856
Sizes: 
Height:155; Width:61; Thickness:21
Epitaph text: 

נפטר
ז שבט
תרפז
פנ
איש זקן
ישר ירא
ד מו מאיר
זיגמאנן
במו משה
יהודא
זל

וזוגתו
בצידו הה
אשה זקנה
וצנועה מ
מירצי רחל
במוה דוד
אנשיל זל
תנצבה

back:
מירצי מאיר
זיגמאנן

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Mirtse Rachel Sigmann

Cemetery: 
Community: 
Section: 
BX
Tombstone Number: 
17
Longitude: 
25.4001975
Latitude: 
49.0637856
Sizes: 
Height:155; Width:61; Thickness:21
Epitaph text: 

נפטר
ז שבט
תרפז
פנ
איש זקן
ישר ירא
ד מו מאיר
זיגמאנן
במו משה
יהודא
זל

וזוגתו
בצידו הה
אשה זקנה
וצנועה מ
מירצי רחל
במוה דוד
אנשיל זל
תנצבה

back:
מירצי מאיר
זיגמאנן

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Hene Beyle Weisser

Tombstone date: 
March 16, 1929
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BX
Tombstone Number: 
18
Longitude: 
25.4002017
Latitude: 
49.0637923
Sizes: 
Height:140; Width:60; Thickness:21
Epitaph text: 

נפטרה ב אדר שני
תרפט
בשנת עשרים ושש
פנ אשה צעירה
הא גדול השבר
אחרי ישבה על משבר
חלתה מחלה חזקה
ומתה בצרה ומציקה
מ העני בילא בת
מרדכי צבי נרי
תנצבה

back:
העני מעקסלער
ווייססער

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik