Advanced search

All items in the Database

Tombstone of Shlomo Son of Avraham

Tombstone date: 
May 02, 1923
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
12
Longitude: 
25.4007261
Latitude: 
49.063496
Sizes: 
Height:85; Width:45; Thickness:18
Epitaph text: 

נפטר טז אייר
תרפג
פנ איש ישר
רך בשנים
מר שלמה בן
אברהם ני
תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Yitzhak Son of Mordechai

Tombstone date: 
June 08, 1921
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
13
Longitude: 
25.4007366
Latitude: 
49.06351
Sizes: 
Height:97; Width:49; Thickness:17
Epitaph text: 

נפטר ב סיון
תרפא
פנ איש תמים
ירא ד מוהר
יצחר בן
מוהר מורדכי
זל תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Libe Daughter of Avraham

Tombstone date: 
August 30, 1921
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
13-1
Sizes: 
Height:107; Width:40; Thickness:20
Epitaph text: 

נפטרה
כו מנחם אב
תרפא
עלמה צעורה
ליבי בת ר
אברהם נרי
גדול השבר
היבלה לקבר
עלמה בנעוריה
כאב להוריה
תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Moshe Son of Zeev

Tombstone date: 
November 01, 1925
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
14
Longitude: 
25.4007344
Latitude: 
49.0635022
Sizes: 
Height:120; Width:58; Thickness:13
Epitaph text: 

פנ איש צעיר..
מ משה בן
ר זאב (זל)
נפט יד מר חשון תרפו ל
משכיל ישר ובר לבב
שתה תרעלה מנעיריו
הה מי יחון יתומיך
בני הריסת משפחה
זביחת מלחמה נוראי
אש שרפ נלי אכלתהי
... זה גם בן זקינים
תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Sara Yute Goldhirsch (?)

Tombstone date: 
March 07, 1921
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
15
Longitude: 
25.4007213
Latitude: 
49.0635299
Sizes: 
Height:110; Width:51; Thickness:16
Epitaph text: 

נפט כז אדר
ראשון תרפא
נ אשה
צנועה זקנה
מרת שרה
יוטא בת מוה
שלמה הירץ
סגל זל תנצבה

back:
אלטי
גאלדהירש (?)

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Avraham Yitzhak Weintraub

Tombstone date: 
February 29, 1920
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
16
Longitude: 
25.4007418
Latitude: 
49.0635225
Sizes: 
Height:150; Width:62; Thickness:23
Epitaph text: 

נפטר י אדר
שנת תרפ
איש רך בשנים
הלך
בדרך הישר
מוהר אברהם
יצחק במוהר
צבי זל תנצבה

back:
אברהם יצחק
וויינטרויב

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Sara Daughter of Asher Zelig

Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
17
Longitude: 
25.4007435
Latitude: 
49.0635469
Sizes: 
Height:77; Width:51; Thickness:15
Epitaph text: 

רכה בשנים
מ שרה בר
אשר זעליג
זל תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Shmuel David Son of Nachman

Tombstone date: 
June 05, 1919
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
18
Longitude: 
25.4007711
Latitude: 
49.063526
Sizes: 
Height:130; Width:58; Thickness:19
Epitaph text: 

פנ
עדה המצבה
ועד הגל הזה על
השוכב תחתיו
כי היה איש תם
וישר וסר מרע
הלך תמים ופעל
צדק באמונתו
היה שמואל דוד
... נחמן מת בזקנה
ביום ב דחג שבועות
תרעט תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Moshe Yosef Kornspan

Tombstone date: 
April 26, 1919
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
19
Longitude: 
25.4007785
Latitude: 
49.0635348
Sizes: 
Height:100; Width:50; Thickness:16
Epitaph text: 

כו ניסן תרעט
פנ איש זקן
מוהר
משה יוסף
בן ישראל זל
תנצבה

back:
משה
קארנשפאן

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Rivka Rotenberg

Tombstone date: 
February 09, 1924
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
2
Longitude: 
25.400654
Latitude: 
49.0634697
Sizes: 
Height:100; Width:50; Thickness:15
Epitaph text: 

ד אדר א
תרפד נפטרה
אשה זקנה
צנוע שהלכה
ערירי מ רבקה
במ ישעיהו זל
(תנצבה)

back:
רבקה
ראטענבערג

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Matel Daughter of Moshe

Tombstone date: 
January 16, 1919
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
20
Longitude: 
25.4007481
Latitude: 
49.0635407
Sizes: 
Height:140; Width:46; Thickness:13
Epitaph text: 

נפטרה טו שבט
תרעט
פנ אישה זקנה
וצנועה וישרה
מרת מאטיל
בת מוה משה
זל תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of David Schwarz

Tombstone date: 
March 06, 1919
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
21
Longitude: 
25.4007808
Latitude: 
49.0635439
Sizes: 
Height:107; Width:59; Thickness:19
Epitaph text: 

נפ ד אדר שני
שנת תרעט
בכי בכו
להולך בלא
בנים האיש
מוהרר דוד
בהממנוח מוה
ישראל זל
תנצבה

back:
דוד
שווארץ

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Moshe Son of Yaakov ha-Levi

Tombstone date: 
July 09, 1919
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
22
Longitude: 
25.4007884
Latitude: 
49.0635533
Sizes: 
Height:44; Width:57; Thickness:17
Epitaph text: 

יא תמוז תרעט
פנ איש ישר
מר משה בן
יעקב הלוי זל

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of …

Tombstone date: 
July 31, 1919
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
23
Sizes: 
Height:117; Width:57; Thickness:18
Epitaph text: 

נפטר ד מנחם אב תרעט
עדה המצבה הזאת ועד
הגל הזה שפה נטמן איש

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Feyge Kwallenberg

Tombstone date: 
February 11, 1924
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
3
Longitude: 
25.4006668
Latitude: 
49.0634701
Sizes: 
Height:80; Width:56; Thickness:20
Epitaph text: 

נפט ו אדר הראשון
שנת תרפד
אשה חשובה וצנו
במעשי הטובים
ונפטרה במלאת
מספר שנותי
בשם טוב מ פיגא
בר דוד זל תנצבה

back:
פיגא
קוואלענבערג

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Hana Brayne Daughter of Haim Zeev

Tombstone date: 
January 25, 1924
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
4
Longitude: 
25.4006726
Latitude: 
49.0634734
Sizes: 
Height:100; Width:50; Thickness:16
Epitaph text: 

נפטרה יט שבט
תרפד
פנ אשה צנועה
צעירה לימים
ולא זכתה לבנים
מ חנה בריינא
בת חיים זאב
שוב זל תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Avraham David Bretler

Tombstone date: 
February 24, 1922
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
5
Longitude: 
25.40065
Latitude: 
49.0634836
Sizes: 
Height:140; Width:69; Thickness:20
Epitaph text: 

נפטר כו שבט תרפב
פנ
איש תם וישר
זקן ושבע ימים
ונהנה מיגיע כפיו
ירא ד מוהר
אברהם דוד
בן יוסף יהודא
זל תנצבה

אברהם דוד ברעטלער

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Mattityahu (Mates) Arie Buchwald

Tombstone date: 
January 06, 1922
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
6
Longitude: 
25.4006553
Latitude: 
49.0634876
Sizes: 
Height:96; Width:52; Thickness:17
Epitaph text: 

פנ
איש תם וישר
מוה מתתיה
אריה זל
נפטר ו טבת
תרפב
תנצבה

back:
מאטעס
בוכוואלד

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Israel Toviya Fisher

Tombstone date: 
August 21, 1920
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
7
Longitude: 
25.40066
Latitude: 
49.0634916
Sizes: 
Height:148; Width:62; Thickness:17
Epitaph text: 

נפטר ז אלול
שנת תרפ
פנ איש
ישר ורך
בשנים מוה
ישראל טובי
ב המנוח מוה
דוד יונה
הלוי זל
תנצבה

back:
ישראל
פישר

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Yitzhak Feier

Tombstone date: 
October 19, 1920
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
8
Longitude: 
25.4006625
Latitude: 
49.0634972
Sizes: 
Height:158; Width:68; Thickness:19
Epitaph text: 

מות רצח
ונפטר ז מרחשון
שנת תרפא
נהרג בידי רוצחים
איש רך בשנים
מהנה מיגיע
כפיו מוהר
יצחק בהמנוח
מוהר מרדכי
זל תנצבה

back:
יצחק
פייער

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Feyge Daughter of Eliezer

Tombstone date: 
December 24, 1931
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
9
Longitude: 
25.4006728
Latitude: 
49.0634821
Sizes: 
Height:100; Width:57; Thickness:20
Epitaph text: 

נפטרה יד טבת
תרצב
וזוגתו בצדו הה
אשה צנועה
וישרה מרת פייגע
בר אליעזר
זל נצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Frimet Daughter of Moshe

Tombstone date: 
January 11, 1925
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BS
Tombstone Number: 
14-1
Longitude: 
25.4007344
Latitude: 
49.0635022
Sizes: 
Height: ; Width: ; Thickness:
Epitaph text: 

פנ אשה צנוע וחשובה
מרת פרימיט
בת ר משה זל נפטרה
טו טבת תרפה
...

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Shlomi Golan Meytal Sosnovik

Tombstone of Hana Reyze Forman

Tombstone date: 
December 27, 1919
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BT
Tombstone Number: 
1
Longitude: 
25.4006002
Latitude: 
49.0634848
Sizes: 
Height:120; Width:65; Thickness:17
Epitaph text: 

נפטרה ה לחודש
טבת
שנת תרפ
עדה המצבה
שפנ אשה
צנועה זקנה מ
חנה רייזא בת
המנוח מוהר
שמואל אייזיק
הלוי זל
back
רייזא פארמאן

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Boaz Leaman, Omer Hagbi

Tombstone of Yosef Son of Yaakov ha-Levi

Tombstone date: 
August 08, 1920
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BT
Tombstone Number: 
10
Longitude: 
25.4006458
Latitude: 
49.0635126
Sizes: 
Height:86; Width:54; Thickness:18
Epitaph text: 

כד מנחם אב
שנת תרפ
פנ איש זקן
וישר מו יוסף
בהמנ מו יעקב
הלוי זל תנצבה
מכפר

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Boaz Leaman, Omer Hagbi

Tombstone of Shmuel Pekil

Tombstone date: 
February 21, 1916
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BT
Tombstone Number: 
11
Longitude: 
25.4005584
Latitude: 
49.0635079
Sizes: 
Height:80; Width:55; Thickness:17
Epitaph text: 

נפטר יז אדר
תרעו
פנ איש ישר
ונהנה מיגיע
כפיו מ שמואל
במוה שלמה
back
Samuel
Pekil

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Boaz Leaman, Omer Hagbi