:Prae-sionista Galiciana תכניות טרום-ציוניות בגליציה בשנים 1810—1880

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
:Prae-sionista Galiciana תכניות טרום-ציוניות בגליציה בשנים 1810—1880
Source published in: 
מזכרת לוי: ספר זכרון לכבוד הרב ד"ר לוי פרוינד ז"ל, 118—157.
Publisher: 
נ. טברסקי
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Subjects: 

תנועתנו בגאליציה המערבית ושלזיה

Author: 
בוימינגר ז.
Publication title: 
תנועתנו בגאליציה המערבית ושלזיה
Source published in: 
ברנשטיין ישעיהו (ע'), מצפה: שנתון 'הצופה' לשנת תשי"ג, מוקדש ליובל החמישים של תנועת המזרחי העולמית,תקיד-תקטז.
Publisher: 
המרכז העולמי של המזרחי
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1953
Publication Language: 

לתולדות הציונות הדתית בגאליציה (תרמ"ב-תרע"ח)

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
לתולדות הציונות הדתית בגאליציה (תרמ"ב-תרע"ח)
Source published in: 
מימון יהודה לייב (ע'), יובל המזרחי: קובץ תורני, מדעי, ספרותי ליובל החמשים של המזרחי (אדר תרס"ב – אדר תשי"ב), רסח-רפב.
Publisher: 
ארגון 'עזרא-נחמיה' בתוך הסתדרות המזרחי, בסיוע מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1952
Publication Language: 

ייסוד מחנים

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
ייסוד מחנים
Source published in: 
סיני, שנה יד, כרך 29 (תשי"א), חוברת ט-י (קעג-קעד), רכד-רנו.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1951
Publication Language: 
Remarks: 

About the establishment of an Upper Galilee agricultural settlement by Hovevei Zion from Galicia.

ראשיתה של 'התאחדות' בגליציה המערבית ושלזיה (30 שנה לועידה הראשונה של צ. צ. בקרקוב)'

Author: 
מנשה, נפתלי
Publication title: 
ראשיתה של 'התאחדות' בגליציה המערבית ושלזיה (30 שנה לועידה הראשונה של צ. צ. בקרקוב)'
Source published in: 
הפועל הצעיר, 42 (תש"ט), 34—35 (31.5.1949), 25.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1949
Publication Language: 

תרומת יהודי פולין לתרבות ישראל (במאתים השנים ת"ק-ת"ש)

Author: 
קליינמן, משה
Publication title: 
תרומת יהודי פולין לתרבות ישראל (במאתים השנים ת"ק-ת"ש)
Source published in: 
היילפרין ישראל (ע'), בית ישראל בפולין - מימים ראשונים ועד לימות החורבן: קורות דור ודור, משק וכלכלה, תורה והשכלה, שלוחות, לקט מקורות, ביבליוגראפיה, ב:תורה והשכלה, שלוחות, לקט מקורות, ביבליוגראפיה, 156—181.
Publisher: 
המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

In reference to Galicia and mainly about the literary center (173-174) and about the activity of Hibbat Zion and Zionism there (180), as well as many references to people in Galicia, among them: the Rabbis Jacob Lobeerbaum, Aryeh Leib Heller, Ephraim Zalman Margolioth, Jacob Ornstein (162), Solomon Kluger, Joseph Saul Nathanson, Berush Meisles, (163), Israel of Ruzhin and his dynasty (165-166); The maskilim, the scholars. the authors, and public figures Menachem Mendel Lefin (167, 168, 176), Nachman Krochmal, Solomon Judah Rapoport, Zevi Hirsch Chajes, Abraham Krochmal, Joshua Heschel Schorr, Solomon Buber, Solomon Rubin, David Neumark, Meir Balaban, Ignacy Schiper, Moses Schorr (167), Judah Leib Ben-Ze'ev, Samson Bloch, Ahron Porjes, Wilhelm Feldman, Józef Wittlin (168), Juda Leib Mieses (168, 173), Aryeh Leib Kinderfreund (170, 173), Schealtiel Eisik Graeber, Jacob Samuel Fox, Ezriel Guenzig, Gershom Bader (171), Dov Ginzburg, Chajjim Ginzburg, Mordechai Strelisker, Joshua Segal, Naphtali Mendel Schorr, Max Letteris, Joseph Perl, Isaac Erter, Samuel Keib Goldenberg, Mordecai David Brandstaedter, Nathan Neta Samuely, David Isaiah Silberbusch, Naphtali Herz Imber, Simon Bernfeld, David Neumark, Marcus Ehrenpreis (173), Osias Thon (173-174, 180), Asher Barash, Shmuel Yosef Agnon, Uri Zevi Greenberg, Zevi Diesendruck, Ben-Zion Rappaport, Menahem Stein, Israel Ostersetzer (174), Matthias Mieses (174, 175), Simchah Pinsker, Reuben Asher Braudes (175), Tobias Feder (Gutman), Jacob Samuel Bick (177), Benjamin Wolf Ehrenkranz, Jacob Eichenbaum (177), Abraham Salz, Abraham Adolf Korkis, Adolf Stand, Gershon Zipper, Leon Reich and Solomon Schiller (180).

מראשיתה של תנועת העבודה הציונית בגליציה

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
מראשיתה של תנועת העבודה הציונית בגליציה
Source published in: 
דבר, שנה 24, גיליון קיט (7078), 22.10.1948, 3.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1948
Publication Language: 
Subjects: 

Nationalism and Autonomy among Eastern European Jewry: Origin and Historical Development up to 1939

Author: 
Stillschweig, Kurt
Publication title: 
Nationalism and Autonomy among Eastern European Jewry: Origin and Historical Development up to 1939
Source published in: 
Historia Judaica, VI (1944), 27-68.
Publishing place: 
New York
Date: 
1944
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to the Jews of Galicia-Bucovina, and mainly the sub-chapters about Austria (35-40 - until the First World War; 44-46, 53-54 - Following the First World War).

פרקים בתולדות תנועת הפועלים היהודית, א-ג

Author: 
אייזנשטדט, שמואל
Publication title: 
פרקים בתולדות תנועת הפועלים היהודית, א-ג
Publisher: 
ספרית פועלים; 2 - ליכוד
Publishing place: 
מרחביה; 2 - תל-אביב
Date: 
1944
Publication Language: 
Remarks: 

Also appeared in the second edition, Likud, Tel Aviv 1970, including an additional third volume, edited by Gezel Kressel
Book 1
1-65 - 'Introduction': 26-27 - about the number of tradesmen in Galicia according to the 1910 census;
67-130 - 'Chapter One: The Creation of the Jewish Proletariat and the Beginning of its Organization': 69 - about Jewish economics according the Austrian census of 1900;
87-88 - About Jewish workers' first attempts to organize professional associations in Galicia and their organization of strikes.
197-223 - 'Chapter Three - The Beginnings of Jewish Socialism: the 1890s': 214-217 - about Galicia;
Book 2
57-110 - 'Chapter 2: The Beginnings of Socialist Zionism in the West. The Zionist Proletariat Organizations in their Development': 66 - about Abrahm Salz's and Meir Ebner's support in the Second Zionist Congress, initiated by Nachman Sirkin, to elect representatives from among Jewish workers to the selected committees of the Congress; 67-71 - about Shaul Raphael Landau's Zionist-Socialist activities; 70 - about Alexander Marmorek's speech at the aforementioned Congress;
111-202 - 'Chapter Three: The Period of Division and the Ideological Turbulence. Zionist Socialist Parties in their Foundation': 120-126 - about the beginning of the 'Poalei Zion' movement in Austria;
Book 3
1-52 - 'Chapter One: The October Revolution (1905) in Russia and it's Effects': including about Matthias Mieses about the Yiddish language, about Jewish activity to receive proper political representation in 1907 and about the Czernowitz Conference in 1908 (14-15).
79-90 - 'Chapter 3: The First World War and the Defeat of the Czarist Regime (1914-1917)': including S. Ansky's report concerning his tour of Galicia during the war (89-90).
113-120 - 'Chapter 5: The Jewish Workers' Movement in Romania': including the extent of Jewish emigration from Europe, specifically from Austria, to the United States (116).
121-204 - 'Chapter 6: The Social-Democrat "Poalei Zion" Party, 1906-1917':
141-152 - Sub-chapter 3 - about the Poalei Zion party in Austria: about the party's first regional council in Galicia, Lemberg, 21.06.1906 (142); the activity in Galicia of Leon Chasanowich (142-143), Jacob Zerubavel (143, 149), and Shelomo Kaplansky (144-147, 150, 151); the party's Third Congress, Lemberg, 11-13 October 1906 (144-147); the party's newsletter, 'Der Yudisher Arbeiter' (142, 143, 147-149, 150); A.L. Schussheim (144-146, 148), Dr. Margolitof Krakow (144); Jacob Kenner (147-148), Schakhne Zagan (148), Alexander Barchasch of Drohobich (148), Max Rosenfeld (149, 151), Samuel Jacob Imber, David Koenigsberg, Melech Ravitch and Melech Chmelnitzki (149); the party's Fourth Conference, Lemberg, 5-7 June 1908 (149-150); the first conference of the Poalei Zion Youth from high schools, 11-12 July 1909, declaring the foundation of independent Poalei Zion youth groups, 'Tsirklen' (151); founding of the newsletter 'Nasze Hasla' (151); Dr. Joseph Meller (151); the party's youth group, 'Yugnt' (151); the Third Poalei Zion Conference, Lemberg, 3-5 October 1912 (151); the founding of 'The Jewish Workers' General Association' by Poalei Zion in Austria (151-152); Ansky and his book about The Destruction of Galicia (152). 153-158 - Sub-chapter 4: about the second conference of the Russian Poalei Zion in Krakow, 2.8.1907, including participation by Kenner, Zagan, Schussheim, Zerubavel and Chasanowich. 158-168 - Sub-chapter 5: including about Kaplansky and Schuessheim, their journalistic activity and their participation in the 8th Zionist Congress (159-160). 168-170 - Sub-chapter 6 - about the party's first international conference, Haag, August 1907, and participation by an Austrian delegation including Nathan Gross, Kaplansky, Kenner, Rosenfeld, Schuessheim and Leon Schutzman. 177-182 - Sub-chapter 8 - mainly about the party's fourth international conference, Krakow, 5-10 August 1913 (179-181); as well as about the sixth council of Russian Poalei Zion, Krakow 1913 (182).

התנועה הציונית בהתפתחותה(ערכים: ספרית המכון למדריכים, ד, ו, י"ז, כ"ב), 1—4

Author: 
גרינבוים, יצחק
Publication title: 
התנועה הציונית בהתפתחותה(ערכים: ספרית המכון למדריכים, ד, ו, י"ז, כ"ב), 1—4
Publisher: 
המחלקה לעניני הנוער של הנהלת ההסתדרות הציונית וראובן מס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1942
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Published in 1942-1954. Part one: The Period Before Herzl,1942. 65-67 - on Nathan Birenbaum, and on the "Young People" controversyPart two: The Herzl Period,1943. Including references to Oscar Marmorek (33, 61, 95-96, 107), Martin Buber (36, 99) and Alfred Nossig (65, 108).Part three: From the Death of Herzl Through the First World War,1949. Including references to Zionism in Galicia (47-50, 149, 162-173, 234, 239; in addition, references to the following people: Alexander Marmorek (7, 27, 33, 36, 71-72, 90-91, 151, 172, 174, 195, 223, 234, 250), Alfred Nossig (27-28, 68, 81-82, 114, 139-140, 156, 181), Adolf Stand (32-33, 47, 91-92), Markus Braude (47, 202), Gershon Zipper (47), Nathan Gross (91, 93), Marcus Ehrenpreis (94, 198-199), Jacob Thon (121), Phillip Korngreen (197), Simon Bernfeld (198-199), and Osias Thon (234). >Including a bibliography appendix (263-299) and there especially sub-chapter 2. Austria; Galicia' (274-275)Part four: From the First World War Through the Balfour Declaration, 1954. Including references to the First World War and it's impact on the Jews of Galicia: 9-13, 68-84, 109-121. And also refences to Markus Braude (153-154) and Jacob Thon (166, 171-174).