חיפוש מתקדם

כל הפריטים במאגר המידע

Tombstone of Martin Glasner

Tombstone date: 
June 19, 1916
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
25
Longitude: 
25.1322027
Latitude: 
49.2650394
Sizes: 
Height: 65 ; Width: 45
Epitaph text: 

HIER RUHET
MARTIN
GLASNER
Gostain 19/6 1916

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Reize Daughter of Yehiel Michel ha-Levi

Tombstone date: 
December 12, 1921
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
26
Longitude: 
25.1321978
Latitude: 
49.2650355
Sizes: 
Height: 93 ; Width: 69 ; Thickness: 23
Epitaph text: 

פנ אשה רייזא
בת ר יחואל מיכל
הלוי שנפטרה
בשנת תרפב יום
יא כסליו תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Glikel Daughter of Avraham

Tombstone date: 
January 04, 1867
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
27-1
Epitaph text: 

פנ הילדה מרת
גלקיל בת ר
אברהם יום כז
טבת תרכז ל
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of … Neuman

Tombstone date: 
June 17, 1916
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
29
Sizes: 
Height: 70 ; Width: 28
Epitaph text: 

תנצבה
HIER RUHET
[...A]JOS
NEUMAN
GEST 17/6
1916

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Rachel Daughter of Haim Zvi

Tombstone date: 
November 29, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
30
Sizes: 
Height: 120 ; Width: 55
Epitaph text: 

יום כב כסלו
תרעו לפק פנ
אשה צנועה מ
רחל בת ר חיים
צבי תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Eliezer Lipa Son of Shmuel ha-Cohen

Tombstone date: 
February 05, 1936
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
31
Sizes: 
Height: 100 ; Width: 47 ; Thickness:
Epitaph text: 

פנ
איש תם וישר
מוהר אליעזר
ליפא בן מוהר
שמואל הכהן
נפטר י"ב שבט
תרצו לפק
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Menachem Mendl Son of Shlomo Zeev

Tombstone date: 
1909
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
32
Sizes: 
Height: 85 ; Width: 55
Epitaph text: 

יום א [.....כ......]
תרסט ל
איש תם וישר
מנחם מענדיל
בן ר' שלמה זאב
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Yitzhak Son of Moshe

Tombstone date: 
August 13, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
33
Sizes: 
Height: 145 ; Width: 70 ; Thickness:
Epitaph text: 

יום ג' אלול
תרעה ל'
פנ הבחור
כמר יצחק
הישר בן
ר' משה

יום ב' אלול
תרעה ל'
פנ איש
תם וישר
מוה משה
בן ר'
שלמה
זלמן

תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Eydel Daughter of Aharon

Tombstone date: 
June 20, 1912
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
34
Sizes: 
Height: 92 ; Width: 49
Epitaph text: 

יום ה תמוז
תרעב לפק פנ
אשה צנועה מ
איידיל בת ר
אהרן תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Sara Hava Daughter of Faivesh Shmuel

Tombstone date: 
1931
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
35
Epitaph text: 

פנ אשה
צנועה מרת
שרה חוה בת
ר" פייבש
שמואל נפטר
... כסלו תרצב
לפק תנצבה
____________
פנ ...
תם וישר
מוה יהושא
בן ר צבי
אברהם נפטר
ביום ...
... תר
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Elyakim Son of Yehuda Leibish Ha-Levi

Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
49
Longitude: 
25.1322676
Latitude: 
49.2651643
Epitaph text: 

פנ איש תם וישר
מ אליקים בן ר
יהודא לייביש
הלוי יום כה אדר
ראשון ...
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Yaacov Son of Yosef

Tombstone date: 
June 17, 1910
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
97
Sizes: 
Height: 95 ; Width: 57
Epitaph text: 

יום י סיון
תרע לפק פנ
איש תם וישר
מ יעקב בן ר
יוסף תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Haya Daughter of Naftali ha-Cohen

Tombstone date: 
July 26, 1916
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
100
Longitude: 
25.1322881
Latitude: 
49.2651084
Sizes: 
Height: 94 ; Width: 60 ; Thickness: 19
Epitaph text: 

יום כה תמוז
תרעו לפק פנ אשה
צנועה וכשרה מרת
חי בת מוה נפתלי
הכהן בעת אשר
היתה מלחמה
הנוראה בעולם
ונגרשת ממקומה
ומתה גלמודה
מבעלה ומשני בניה
ומשני בנותיה
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Yehuda Leib Son of Dov Ber

Tombstone date: 
March 06, 1911
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
101
Longitude: 
25.1322841
Latitude: 
49.2651009
Epitaph text: 

יום ו אדר
תרעא לפק פנ
איש תם וישר
מ יהודא ליב בן ר
דוב בער תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Rosa Daughter of Haim Ber

Tombstone date: 
September 14, 1910
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
102
Longitude: 
25.1322819
Latitude: 
49.2650932
Sizes: 
Height: 121 ; Width: 61 ; Thickness: 17
Epitaph text: 

יום י אלול
תרע לפק פנ
אשה צנועה מ
רוזא בת ר חיים
בער תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Shimshon Son of Haim Dov

Tombstone date: 
July 28, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
103
Longitude: 
25.1322801
Latitude: 
49.265087
Sizes: 
Height: 122 ; Width: 61 ; Thickness: 16
Epitaph text: 

יום יז מנחם אב
תרעה לפק פנ
איש תם וישר מ
שמשון בן ר חיים
דוב תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Yaakov Yosef son of Shlomo Shmuel

Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
106
Longitude: 
25.1322723
Latitude: 
49.2650619
Sizes: 
Height:147 ; Width:60 ; Thickness: 16
Epitaph text: 

כח סיון
איש תם וישר
הרר יעקב יוסף
בן ר שלמה שמואל
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Zvi Hirsh Son of Israel Arie

Tombstone date: 
November 19, 1929
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
124
Sizes: 
Height: 110 ; Width: 60
Epitaph text: 

פנ איש תם וישר
מוה צבי הירש
בן ר ישראל ארי'
נפטר ביום טז
מרחשון תרץ
לפק תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Miriam Weinstock

Tombstone date: 
May 10, 1924
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
129
Longitude: 
25.1322515
Latitude: 
49.2649254
Sizes: 
Height: 145 ; Width: 73 ; Thickness:
Epitaph text: 

פנ אשה צנועה
מרת מרים בת ר'
[?] נפטרה
ביום ו' בחודש
אייר תרפ"ד לפק
תנצבה

Backside
מרים וויינשטק מזוואליב

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Hene Mirel Daughter of Yaakov

Tombstone date: 
November 04, 1928
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
133
Epitaph text: 


פנ אשה כשרה
חשובה וצנועה
מרת העני מירל...
בת ר יעקב נפטרה
כא מרחשון שנת
תרפט ל תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Haya Daughter of Moshe

Tombstone date: 
November 02, 1913
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
134
Longitude: 
25.1323409
Latitude: 
49.265152
Sizes: 
Height:122 ; Width:66 ; Thickness: 24.5
Epitaph text: 

יום ב מר חשון
תרעד לפק פנ
אשה צנועה מ
חי' בת ר משה
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Mordechai Son of Yaakov

Tombstone date: 
December 04, 1910
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
135
Sizes: 
Height: 181 ; Width: 58 ; Thickness: 15
Epitaph text: 

יום ג כסלו
תרעא לפק פנ
איש תם וישר
מ מרדכי ב
מ יעקב
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Haya Hinde Daughter of Mordechai

Tombstone date: 
March 16, 1920
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
137
Longitude: 
25.1323265
Latitude: 
49.2651321
Epitaph text: 

יום כו אדר ש
תרפ לפק פנ
אשה צנועה
מ חי' הינדא
בת ר מרדכי
...

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Mordechai Schaten

Tombstone date: 
June 16, 1929
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
140
Longitude: 
25.1323338
Latitude: 
49.2651137
Sizes: 
Height:149 ; Width:70 ; Thickness: 26.5
Epitaph text: 

יום ח' סיון
תרפט לפק פנ
איש תם וישר
מוה מרדכי בן
ר אברהם דוב
תנצבה

Backside:
MOTIE SCHATEN

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Ete Rivka Daughter of Zvi

Tombstone date: 
August 13, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
11
Tombstone Number: 
142
Longitude: 
25.1323281
Latitude: 
49.2650966
Sizes: 
Height: 136 ; Width: 66 ; Thickness: 22
Epitaph text: 

יום ג אלול
תרעה לפק פנ
אשה צנועה מ
עטיא רבקה בת ר
צבי תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011